Beleidsplan 2021-2025

Samen op weg in de 21e eeuw

Beleidsplan

STICHTING PATER VOS INDIA

2021 – 2025

Secretariaat: Dhr. M.H.J. van den Bogaart
Postadres: Smidse 145
5374 AJ Schaijk E-mail: twbogaart@gmail.com
Tel.: 0486 – 462009
Penningmeester: Mevr. F. Schakenraad  E-mail: femkeschakenraad@gmail.com

Bankrekening: NL42RABO 0146 337 573
Website: www.stichtingpatervosindia.nl

K. van K. nr. 41085888.
RSIN nr. 804185530 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Identificatienummer)
Geregistreerd (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Inhoud

Algemene inleiding
A. Organisatie
B. Statutaire Doelstelling
C. Visie
D. Ambities
E. Lange termijn doelstelling
F. Korte termijn doelstelling
G. Bestuur
H. Samenwerking
I. Fondsenwerving en donateurs
J. Missie
K. Onderscheidend vermogen

Algemene inleiding

Dit beleidsplan geeft de weg aan die Stichting Pater Vos India wil volgen in het kader van haar doelstelling in de 21e eeuw.
Het gaat hierbij om een strategie op te zetten om de stichting zo doelmatig mogelijk te laten functioneren.

Stichting Pater Vos India is een organisatie waaraan twee kanten zitten, die vervolgens weer vervlochten zijn tot een.
De ene kant van de Stichting is die van internationale hulpverlenende organisatie, die voor de uitvoering geld nodig heeft voor de projecten.
De andere kant is die van de fondsen wervende instelling, die een beroep doet op de vrijgevigheid van donateurs en andere fondsen. Te denken valt hierbij aan Wilde Ganzen, Share4More en Bisschop Bluyssen Missiefonds.
Deze laatste organisatie is sinds 2013 ondergebracht in “Mensen met een Missie”.

A. Organisatie:

Oprichting en Algemene Informatie
Stichting Pater Vos India is statutair gevestigd in Schaijk en is opgericht op
19 september 1995.
In het voetspoor van missionaris Pater Martien Vos s.j. gaat de stichting verder op de ingeslagen weg om de allerarmsten in zijn werkgebied te helpen in hun ‘struggle for life’. Daarmee is bedoeld de arme bevolking van de districten Jashpur en Raigarh in Chhattisgarh in India.
De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: Nr. 41085888.
De bankrekening is: NL42RABO 0146 337 573.
Stichting Pater Vos India is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
De Stichting wordt bestuurd door vrijwilligers, die ervaring hebben in ontwikkelingswerk of financiële en organisatorische expertise hebben.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

B. Statutaire Doelstelling:
In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:
1. Het werkgebied van de stichting bestaat uit de republiek India.
Uit historische overwegingen zal bij hulpverlening prioriteit worden toegekend aan de bisdommen/districten Jasphur en Raigarh.
Deze districten zijn gelegen in de deelstaat Chhattisgarh.
2. De stichting heeft ten doel de bestrijding van de armoede met name door middel van:
a. Het financieren van projecten betrekking hebbend op het terrein van onderwijs, volksgezondheid en huisvesting.
b. Voorlichting aan de Landerdse gemeenschap en verdere belangstellenden over de levenswijze van de bevolking aan de onderzijde van de samenleving in India. Daarnaast zal informatie worden gegeven over de manier waarop deze projecten gesteund worden door resultaten te tonen in woord en beeld.

C. Visie
De visie van Stichting Pater Vos India is dat het effectief is om kleinschalig hulp te bieden daar waar dat direct noodzakelijk is, waarbij begeleiding en controle
door vrijwilligers van meerwaarde zijn. Deze visie zal mensen en organisaties aanspreken, waardoor donaties gegenereerd worden om hulp te bieden.
De stichting streeft ernaar dat de hulp een duurzaam karakter krijgt, dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenschap in India zelf de potentie heeft om de hulpmiddelen te benutten die via steun van Stichting Pater Vos India tot ontwikkeling komen. Op lange termijn is het een streven dat de lokale bevolking in India selfsupporting wordt, d.w.z. dat ze in hun eigen behoeften kunnen voorzien.
In de visie van de stichting verdient elk kind om naar school te kunnen gaan en om een opleiding te kunnen volgen zodat zij zich in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Alle kinderen moeten op een goede wijze onderwijs kunnen volgen. Hiervoor zijn goede scholen, goede leerkrachten, maar ook goed lesmateriaal noodzakelijk. Bovendien zijn bij de scholen goede toiletvoorzieningen nodig evenals schoon drinkwater, waarbij hygiëne belangrijk is voor de volksgezond-heid. Omdat goede leerkrachten vaak uit andere delen van India komen zal gezorgd worden voor hun huisvesting.
Daar, waar projecten te groot zijn, worden mogelijkheden gezocht om toch hulp te kunnen bieden via contacten met andere organisaties.

D. Ambities:
Stichting Pater Vos India streeft ernaar om elke drie jaar een groot project te realiseren. Hierbij valt te denken aan projecten die groter zijn dan € 10.000,00 tot bedragen tot € 25.000,00. De voorkeur gaat uit naar scholenbouw ofwel de bouw van een multifunctioneel gebouw dat kan dienen voor bijeenkomsten, diensten, maar overdag ook voor leerlingen van de school.
Vooral kleine projecten tot een bedrag van € 5.000,00 hebben onze aandacht en zullen, indien mogelijk, worden gesteund.
Op het gebied van scholing, drinkwater en toiletten moeten de nodige stappen worden gezet met als doel dat bij alle scholen in de beide bisdommen/ distric-ten deze voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.
Tevens wordt belangrijk geacht dat er in de dorpen goede waterpompen komen, zodat de vrouwen geen lange weg behoeven te lopen om water te halen.

E. Lange termijn doelstelling
De Stichting wil in de komende jaren voldoende gelden bij elkaar krijgen om de bouw van scholen mogelijk te maken. Zij zal ernaar streven dat bij nieuwe aan-vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een school de voorzieningen voor schoon drinkwater en toiletten in het plan zijn meegenomen.

F. Korte termijn doelstelling
De stichting zal ernaar streven dat in de dorpen goede waterpompen komen die kunnen zorgen voor goed drinkwater.
Lokale betrokkenheid in India is noodzakelijk om in de toekomst deze plannen te kunnen realiseren.

G. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die samen trachten de doelstellingen van de stichting op een goede wijze tot uitvoering te brengen.
Het bestuur heeft zowel bestuurlijke als uitvoerende taken, waardoor projecten gerealiseerd kunnen worden. Noodzakelijk is het daarom wel om de verantwoordelijkheden binnen het bestuur zo veel mogelijk te spreiden.
Daarom is in 2005 besloten tot het in werking stellen van een Raad van Advies.
Deze staat het bestuur in raad en daad bij en kan veel praktische zaken uitvoeren, welke anders niet de volle aandacht krijgen.

H. Samenwerking Regionaal – Nationaal - Internationaal
De Stichting wil om haar doelstelling te halen samenwerken met andere partijen om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen.

Regionaal
Met het gemeentebestuur van Landerd onderhoudt de stichting goede betrekkingen. In het kader van het subsidiebeleid van de gemeente komt de stichting in aanmerking voor een gedeelte van de subsidie welke de gemeente Landerd beschikbaar stelt voor stichtingen die werken voor de Derde Wereld.
Daarnaast is er een vruchtbare samenwerking met de Stichting MOV Schaijk-Reek (Missie Ontwikkeling Vrede) welke resulteert in een bijdrage uit de opbrengst van de jaarlijkse sponsorfietstocht van Schaijk. De totale opbrengst van deze sponsortocht wordt verdeeld onder stichtingen in Schaijk, die zich inzetten voor ontwikkelingswerk door projecten in de Derde Wereld.

Nationaal
Stichting Pater Vos India gaat ervan uit dat bij samenwerking met derden de eigen identiteit van de stichting, het bestand van eigen donateurs en het eigen vrijwilligersbestand gehandhaafd blijven. De samenwerking zal voorts de eigen fondsenwerving niet mogen belemmeren. Erkenning van de achterban van de
stichting zal in de eigen organisatie moeten blijven bestaan. Samenwerking in
goede verstandhouding is er met Wilde Ganzen, Cordaid, Share4More en
Mgr. Bluyssen Missiefonds. Deze laatste organisatie is ondergebracht in Stichting Mensen met een Missie.

Internationaal
Vanuit de doelstelling van Stichting Pater Vos India zal ‘Ondersteuning en hulpverlening gericht op de armste bevolkingsgroepen in de sectoren onderwijs, huisvesting en volksgezondheid binnen de districten Jashpur en Raigarh in India’, rechtstreeks geschieden met geld. Daarvoor zal er ook samenwerking zijn met organisaties om de doelstelling mogelijk te maken. Hierbij wordt samenwerking gezocht met MISSIO, Miserior en Kerk in Nood (Duitsland).

I. Fondsenwerving en Donateurs
In de komende beleidsperiode zal voorrang gegeven worden aan het werven van nieuwe donateurs. Het in het verleden opgebouwde bestand is aan het vergrijzen waardoor er namen wegvallen door overlijden of verhuizing.
Het is daarom noodzakelijk om nieuwe sponsoren te werven, die zich aan onze stichting binden. Door de Nieuwsbrief zullen zij op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van Stichting Pater Vos India. Hetzelfde geldt voor de website www.stichtingpatervosindia.nl
Een goed idee is het gebruik van het formulier ‘Periodieke Schenking’ onder de aandacht te brengen van belangstellenden, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Een ander hulpmiddel is het organiseren van een bijeenkomst, o.a. tijdens het bezoek van een persoon uit India of na terugkomst van bezoekers aan het projectgebied in India.

J. Missie
Afgevaardigden van de Stichting Pater Vos India zijn meermalen op eigen kosten naar India geweest en hebben zo zelf kunnen ervaren, dat de door de stichting beschikbaar gestelde gelden bijzonder goed worden gebruikt en dat er niets aan de zogenaamde strijkstok blijft hangen. Dit gegeven is om trots op zijn en zal ook in de komende periode zo blijven.

K. Onderscheidend vermogen.
De Stichting onderscheidt zich door:
 Aantoonbaar succesvolle projecten
 Minimale overhead- en bestuurskosten
 Controle ter plaatse door eigen vrijwilligers
 Goede samenwerking met de Wilde Ganzen, Cordaid, Share4More en
Mensen met een Missie
 Betrokken bestuursleden en Raad van Advies met een goed netwerk
 Financiële transparantie

Slotconclusie

2020 is het Jubileumjaar waarin Stichting Pater Vos India al 25 jaren geschiedenis mag beleven. Helaas is door de Corona verplichtingen geen mogelijkheid tot een feestelijke gedenkdag.
De Pater Vos Tocht op 10 oktober is de activiteit i.s.m. Wandelsportvereniging Ons Genoegen.

Wat is en blijft:
Bestuur en Raad van Advies van Stichting Pater Vos India streven naar een goede samenwerking met het projectgebied in India, zodat de plannen gerealiseerd kunnen worden.
Mogen onze donateurs en belangstellenden daarbij een grote steun zijn.