GEBEURTENISSEN IN DE AFGELOPEN 27 JAAR

==========================================

18 MEI 2021       Dear Fr Sudhir ,
Congratulations on the 25th anniversary of your ordination and
priesthood on behalf of all the members of the board and
advisory board of stichting pater vos india and all the donors
and benefactors from Holland

ZILVEREN PRIESTER JUBILEUM SUDHIR BARA IN INDIA

De naam Sudhir Bara klinkt voor velen in Schaijk en Reek niet vreemd in de oren.

Hij is de contactpersoon tussen de Stichting Pater Vos India en de districten Raigarh en Jashpur in Midden India.

De 25-jarige Stichting is de jaren na het overlijden van de Schaijkse missionaris Martien Vos contact blijven houden met het vroegere werkgebied van Pater Vos en daarom zijn naam gegeven aan de stichting.

Het doel van deze stichting is, in het voetspoor van Martien Vos, de arme bevolking van dat ver afgelegen gebied te blijven steunen op velerlei gebied.

In de reizen naar die streek werd gezocht naar iemand die contactpersoon kon zijn tussen de bevolking daar in India en de mensen hier in Nederland, het thuisland van Pater Vos.

Toen Tiny Vos de jonge priester Sudhir Bara ontmoette vroeg hij hem: Wij willen jullie  helpen, wil jij de contactpersoon worden voor de Schaijkse Stichting. Sudhir was verbaasd en antwoordde: Ik kan best voor mijzelf zorgen, want ik ben nog jong, ik heb geen hulp nodig’. Toen Tiny enkele dagen later opnieuw zijn vraag stelde, antwoordde Fr. Sudhir:

 ‘Oké, maar ik weet niet wat dat inhoudt’.

Wie is die Fr. Sudhir Bara

Hij werd geboren op 4 april 1965  in de kleine plaats Ambatoli  (Op zijn schoolpapieren staat als geboortedatum: 6 april 1968).

Zijn vader was hoofdcatechist en helper van de missionaris in die plaats  Pater Albert Limpens, een bijzonder actieve Belgische missionaris, die zelfs een weg aanlegde van de parochie naar andere dorpen. Deze missionaris raadde de Vader van Sudhir aan hem priester te laten worden.  Pater Limpens werd een voorbeeld voor de jonge Sudhir.

Opleiding

In 1973 ging Sudhir naar de lagere school en volgde daarna de hoogste klassen in de plaats Bardih. Daarna volgde de Apostolische School als voorbereiding op zijn priesteropleiding.      Omdat het gezin Bara zo ver van de school afwoonde ging Sudhir in zijn jonge jaren te voet dat flinke stuk en leerde onderweg wat als studie was opgegeven. Soms ging hij een poos langs de zandweg zitten om te studeren, want thuis was er geen eigen slaapkamer met een bureau en een lamp. Het enige olielampje ging in de grote ruimte waar gekookt en gegeten  werd.

Van 1985 startte hij zijn Priesteropleiding in Shillong (Meghalaya), gelegen in het Noord-Oosten van India en wordt door het aangename klimaat daar ook wel genoemd  ‘Schotland van het Oosten’.  Door ijver en volharding in zijn studiejaren werkte Sudhir naar zijn wijding.

Priesterwijding 18 mei 1996 met de themaspreuk : “Weid mijn schapen”

Zijn ouders waren heel trots op Sudhir. Groot feest geven kon niet, want daar was eenvoudig geen geld voor. Vol goede moed startte Sudhir zijn werk in de plaats Musgutri, waar hij de assistent werd van de plaatselijke pastoor. Vervolgens kwam hij in de grotere plaats Gholeng, werd daarna Parochiepriester en Directeur van de school in Kharsia. Deze school

van Sudhir Bara  kreeg de aandacht van bewoners in die streek. Ook niet-katholieken kozen voor de school in Kharsia, die van 50 leerlingen groeide uit tot een school met een verdieping er boven en zelfs 1000 leerlingen. Op verzoek van Sudhir heeft Stichting Pater Vos India vaak een beroep gedaan op de bewoners van Schaijk en omgeving voor alle soorten ondersteuning. Zelfs de Middelbare School van Uden heeft daarvoor een Kerstactie georganiseerd en grote dienst bewezen. Ook de Schaijkse Marit de Looijer en Lotte School, leerlingen Middelbare School in Oss organiseerden met hun school een Benefiet Concert om geld in te zamelen voor deze school in India.

Vicaris Generaal in Raigarh

De manier van werken van Sudhir Bara kreeg ruime aandacht. Ook de Bisschop van het nieuw gevormde Bisdom Raigarh wist het en benoemde Sudhir tot Vicaris Generaal van het bisdom.

Projecten die  werden opgesteld als ontwikkelingswerk kreeg  Sudhir ter begeleiding, waaronder scholenbouw, schoolmaterialen, bouw van een hostel/internaat of multifunctioneel gebouw, waterput,  grote muur.

Voor dergelijke projecten zocht Sudhir steun in Nederland bij Stichting Pater Vos India, die op haar beurt voor grote projecten medefinanciering zocht bij grote organisaties, zoals NCDO, Cordaid,  Edukans en Wilde Ganzen.

Dat vroeg veel administratief werk, zowel van de Stichting als van Sudhir door  controle en verantwoording voor de geleverde financiering. Dit was ook bedoeld om corruptie te voorkomen.   

 Pastoor en Deken van Dharamjaigarh

Sinds vorig jaar is Fr. Sudhir Bara nu werkzaam in de grote plaats Dharamjaigarh.

Er is al met hulp van de Stichting een grote vervallen muur opnieuw opgebouwd om het grondgebied van de parochie, waarop scholen, kerk, huisvesting van meerdere priesters en  bijgebouwen staan.

Met hart en ziel wil Fr. Sudhir zich inzetten voor de bevolking van deze achtergestelde  streek in India.

Op 18 mei a.s. gedenkt Fr. Sudhir Bara zijn 25-jarig Priester Jubileum (zover als mogelijk is door de heftige Corona, die nu ook daar veel besmettingen heeft veroorzaakt.)

Stichting Pater Vos India heeft al een bedrag overgemaakt om zijn niet-meer-veilige auto te vervangen door een nieuwe auto, waardoor hij zijn werk nog beter, veiliger en sneller kan doen.

Op 18 mei 2021 vierde Sudhir zijn zilveren priesterjubileum

==========================================

NIEUWE VOORZITTER

 Theo van der Steen is op 19 september 2020 officieel benoemd tot voorzitter van Stichting Pater Vos India.

=======================================

AFSCHEID VAN BESTUURSLID JEANNE BRANDS SEPTEMBER 2020

EEN EINDE OF WAT BLIJFT….
19 september 2020 stond al lang op de agenda, want die datum betekende : Jubileum 25
jaar Stichting Pater Vos India.
Maar het betekende voor mij ook: Ik stop nu echt als bestuurslid van deze stichting.
Het was de hoogste tijd om nieuwe mensen in het bestuur aan te nemen. En gelukkig die
gelegenheid deed zich voor: 2 personen hebben ja gezegd; Theo van der Steen als nieuwe
voorzitter en Willemien van den Brand als bestuurslid.
Jaren geleden vroeg Willem Vergeer, destijds voorzitter, of ik bestuurslid wilde worden. Mijn
‘Ja’ bleef vele jaren gelden en met heel veel interesse heb ik de stichting van nabij gevolgd.
Het is treffend, dat je als kleine stichting, zo ontzettend veel kunt betekenen voor die arme
bevolkingsgroep in het achtergebleven gebied midden in India. Door o.a. onderwijs krijgen
de kinderen meer kansen en geeft het weerslag op de hele bevolking.
De India-reis met Nico, samen met Tiny Vos en Coby Lange, zelfs 4 keer, resulteerde in een
beter begrijpen van deze mooie cultuurrijke bevolkingsgroep, die ondanks de grote
armoede, een brede lach toont bij elke ontmoeting met dans en de muziek.
Heel stil werden we bij het zien van hun manier van leven, ver lopen naar de dorpspomp om
water te halen of sprokkelhout om te koken. Bewondering voor de ijver van de sterke
vrouwen, die zich inzetten in z.g. ‘self-help-groups’ om de moeders wegwijs te maken in het
opvoeden van de kinderen, om met weinig toch het leven kleur te geven.
Mijn werk stopt, de interesse blijft, want dankzij de opvolgers gaat alles door. En daar ben ik
heel dankbaar voor.
Bestuur en Raad van Advies: heel veel succes en blijf je inzetten voor India.
En u donateurs en belangstellenden: U bent van onschatbare waarde. Dankzij uw aandacht
en steun kan de Stichting voor India doorgaan.

Jeanne Brands

=======================================

PLOTSELING OVERLIJDEN VOORZITTER HENK SCHULTE 6 maart 2017

AFSCHEID VAN HENK  SCHULTE

HENK  SCHULTE                  ZONNE GOEIE MINS

Vandaag zijn we hier samen gekomen  om afscheid te nemen van… Neen, liever gezegd  om het leven te vieren van Henk Schulte, Henk, de  man uit ons midden,  de man  die leefde, werkte, lachte en zong.

Het was zaterdag 21 mei, 10 dagen geleden,  een stralende dag. Langzaam stroomde deze zaal in de Phoenix vol. Koffie werd geschonken, plakken cake werden  aangeboden. Het werd druk  De  sfeer was vol verwachting.  Op deze doodgewone zaterdagmiddag waren KBO-leden uitgenodigd…… ‘Nog even nagenieten’  heette het programma,  een cadeau van stichting Dorpshuizen voor de 60-jarige Schaijkse KBO. Klokslag twee uur:  Henk Schulte ging het podium op. Als voorzitter van de Landerdse Dorpshuizen  sprak hij een hartelijk woord van welkom. En gaf daarna het sein aan Tiona voor hun cadeau: hun optreden. De sfeer veranderde, glimlach op de gezichten,   meedeinen op de liederen. Voorzichtig, maar steeds sterker werd er meegezongen. Henk stond in de groep en zong, zong de sterren van de hemel. Muziek doet iets in de hersenen van degene die het beoefent.                                                                                                                      In de pauze kwam Henk even naast mij zitten,  Glunderend omdat het zo goed ging. Met het oog op de komende dagen  vroeg ik hem over Stichting Pater Vos India: ‘Henk, De India-Nieuwsbrief is bijna klaar, maak jij nog het Woord van de Voorzitter?

De Voorzitter….Voorzitter van de Landerdse Dorpshuizen,  Voorzitter van Stichting Pater Vos  India. Voor beide gevraagd. Voor beide vol enthousiasme aan de slag.

Maar voor  hij hierin toestemde  en zich daadwerkelijk ging inzetten voor India  wilde hij eerst alles, maar dan ook alles  weten over Ontwikkelingswerk, over de contacten, over de manier van werken, de  projecten. Hij luisterde, hij las Nieuwsbrieven en verslagen,   hij informeerde en vroeg en dan….. Hij stemde toe,  hij deed het, werd voorzitter en hoe.     Na terugkeer van de groep reizigers aan India in januari ging hij plannen om ook een keer zelf naar India te gaan  en te ervaren hoe deze achtergestelde mensen leven.  Zo toonde hij ook volle aandacht voor EOF, Equal Opportunity Fund, ofwel Stichting Gelijke Kansen Ghana. Henk gaf zelfs van zijn eigen afscheidscadeau als huisarts in 2013 aan India en Ghana. Wat een groot hart.

Diezelfde volle aandacht en energie toonde Henk ook  voor Stichting Kansarmen Roemenië. Hij raakte zo geïnteresseerd,  dat hij met Wim Jilesen meeging naar Roemenië Meermalen zelfs. Hij  werkte mee om de vrachtwagen te laden. Gaf schouderklopjes aan de vrijwilligers in de schuur. Had zelfs een magazijn, waar hij alleen heer en meester was. Het magazijn van de medicijnen en medische hulpmiddelen.
Hij maakte contact met de huisartsen in Roemenië  over de verdeling van die hulpmiddelen. Hij hielp en begeleidde een meisje met gehoorproblemen. Liet haar met haar moeder overkomen en begeleidde haar naar de specialisten. Diep bewogen zag hij de verschrikkelijke armoede. Beseffend dat in Roemenië,  ook een land in de EU, op deze manier met mensen wordt omgegaan, verwaarloosd  en aan hun lot overgelaten. Grote plannen werden gemaakt voor een medische praktijkruimte, met douches voor de vrijwilligers. En in de toekomst een gaarkeuken voor de allerarmste bewoners.. Toekomst voor deze mensen……

Maar….. Henk kon nog meer. Naast zijn drukke huisartsenpraktijk werd hij in 1985 lid van de Raad van Elf van Stichting Carnaval de Moeslanden. Werd zelfs in 1997 tot Prins gekozen stemde  in om Prins Hendrik d’n Twedde te worden. Bij de onthulling zette hij zijn steek met veren dwars  op zijn hoofd en toonde zich zo aan het Moesland, voordat hij  de microfoon overnam en zijn sterke wapenspreuk gaf: “Olling Schik en Gein, een hendig  medicijn’.   Beseffend dat  plezier in het leven en het samen optrekken zo belangrijk zijn. Intens genoot hij van deze taak. Zelf schreef hij:  ‘Het is stimulerend en warm om  het enthousiasme te voelen van Moeszakken en Moeszakkinnen die samen voor een prinsheerlijk gevoel zorgen’.

Ook in de jaren later bleef Henk als  lid van de Broederschap van Oud-Prinsen  Moesland trouw, bleef belangstellend,  gaf zo nodig advies aan de nieuw gekozen Prins.  Menige Prins heeft hij tijdens de Moeslandse dagen medisch bijgestaan  als het ‘Prins-zijn’ aan den lijve als zwaar werd ervaren. 

Woensdag 25 mei j.l.  de wereld kraakte....

Overal ging de telefoon,

Met  hakkelende stem spraken mensen op straat elkaar aan, Schaijk trilde in haar voegen.

Henk……, Vandaag zijn we hier samen gekomen  om afscheid te nemen

Neen,  om het leven van jou te vieren

DANK, dat jouw leven ons samenbracht.

DANK voor wie je was en wat je deed.

Henk, Jij,  de  man uit ons midden,

Jij,  de man  die leefde, werkte, zong, lachte en genoot sámen met ons.

HENK SCHULTE – JIJ :  ZONNE GOEIE M INS

23 november 2015

AFSCHEID Willem Vergeer ALS VOORZITTER  

BENOEMING Henk Schulte ALS VOORZITTER

Op 23 november nam Willem Vergeer officieel afscheid als voorzitter van de Stichting Pater Vos India en werd benoemd tot erevoorzitter. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de armen van Midden India. Na zijn werkzaamheden als wethouder van Utrecht, lid van de Tweede Kamer en als Europarlementarier. Willem en Trees kregen hartelijke woorden van dank. De heer Henk Schulte is de opvolger geworden als voorzitter van Stichting Pater Vos India ONZE ERE-VOORZITTER WILLEM VERGEER IS OP 28 JUNI 2017 OVERLEDEN

=========================================

FILM VAN LANDERD TV OVER 20 JAAR STICHTING PATER VOS

20 JAAR STICHTING PATER VOS september 2015

==========================================

INDIA-REIS 2012

TINY VOS, JEANNE EN NICO BRANDS EN COBY LANGE, HIER HET VERSLAG VAN HUN MOOIE REIS NAAR INDIA, NATUURLIJK BEZOCHTEN ZIJ DE PROJECTEN DIE WORDEN GESTEUND DOOR STICHTING PATER VOS .

=========================================

PATER VOS OP BEZOEK IN SCHAIJK IN 1963

FILM VAN WEBTV, WAARVOOR DANK.