Beleidsplan 2017-2020

 

 

Samen op weg in de 21e eeuw 

Beleidsplan 

Stichting Pater Vos India

2017 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

 

Algemene inleiding

 1. Organisatie

 2. Statutaire Doelstelling

 3. Visie

 4. Ambities

 5. Lange termijn doelstelling

 6. Korte termijn doelstelling

 7. Bestuur

 8. Samenwerking

 9. Fondsenwerving en Donateurs

 10. Missie

 11. Onderscheidend vermogen 

  Algemene inleiding 

  Dit beleidsplan geeft de weg aan die Stichting Pater Vos India wil volgen  in het kader van haar doelstelling in de 21e eeuw.

  Het betreft een strategie die is opgezet om de stichting zo doelmatig mogelijk te laten functioneren.

  Stichting Pater Vos India is een organisatie waaraan twee kanten zitten, die vervolgens weer vervlochten zijn tot een. De ene kant van de stichting is die van internationale hulpverlenende organisatie, die voor de uitvoering geld nodig heeft voor de projecten.

  De andere kant is die van de fondsen wervende instelling, die een beroep doet op de vrijgevigheid van donateurs en andere fondsen. Te denken valt hierbij aan Wilde Ganzen, Share4More en Mgr. Bluyssen Missiefonds.

  Dit beleidsplan behandelt verder:

 1. Organisatie:

  Oprichting en Algemene Informatie

   

  Stichting Pater Vos India, statutair gevestigd in Schaijk, is opgericht op 19 september 1995.

  Secretariaat:                  dhr. M.H.J. van den Bogaart 

  Postadres:                      Smidse 145,      5374 AJ, Schaijk.         E-mail: twbogaart@gmail.com

  Penningmeester :        dhr. Nico Brands                                      E-mail:  nlbrands@home.nl

  Website:                                                                                                www.stichtingpatervosindia.nl

  De bankrekening is:    NL42RABO 0146 337 573.

  Kamer van Koophandel: Nr. 41085888.

  RSIN nr.                           8041.85.530                                              

  Stichting Pater Vos India  is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI).

  Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

  De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers, die ervaring hebben in ontwikkelingswerk of financiële en organisatorische expertise hebben. De bestuurders ontvangen geen vergoeding. 

 2. Statutaire Doelstelling:

  In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:

 1. Het werkgebied van de stichting bestaat uit de republiek India.

  Uit historische overwegingen zal bij hulpverlening prioriteit worden toegekend aan de bisdommen/districten Jasphur en Raigarh.

  Deze districten zijn gelegen in de deelstaat Chhattisgarh.

 2.  De stichting heeft ten doel de bestrijding van de armoede met name door middel van:

 1. Het financieren van projecten betrekking hebbend op het terrein van onderwijs, volksgezondheid en/of huisvesting.

 2. Voorlichting aan de Landerdse gemeenschap en verdere belangstellenden over  de levenswijze van de bevolking aan de onderzijde van de samenleving in India en het geven van informatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 1. Visie

  De visie van  Stichting Pater Vos India is dat het effectief is om kleinschalig hulp te bieden daar waar dat direct noodzakelijk is, waarbij begeleiding en controle door vrijwilligers van meerwaarde zijn. Deze visie zal mensen en organisaties aanspreken, waardoor donaties gegenereerd worden om hulp te bieden. De stichting streeft ernaar dat de hulp een duurzaam karakter krijgt, dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenschap in India zelf de potentie heeft om de hulpmiddelen te benutten die via steun van  Stichting Pater Vos India tot ontwikkeling komen. Op lange termijn is het een streven dat de lokale bevolking in India “selfsupporting” wordt,  d.w.z. dat ze in hun eigen behoeften kan voorzien.

  In de visie van de stichting verdienen alle kinderen het om naar school te kunnen gaan en om een opleiding te kunnen volgen, zodat zij later in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

  Alle kinderen moeten op een goede wijze onderwijs kunnen volgen. Hiervoor zijn goede scholen, goede leerkrachten, maar ook goed lesmateriaal noodzakelijk. Bovendien zijn bij de scholen goede toiletvoorzieningen nodig evenals schoon drinkwater.

  Daar waar projecten op financieel gebied te groot zijn  worden mogelijkheden gezocht om toch hulp te kunnen bieden via contacten met andere organisaties. (Zie ambities) 

 2. Ambities:

  Stichting Pater Vos India streeft ernaar om elke drie jaar een groot project  te realiseren. Hierbij valt te denken aan projecten van  € 10.000,00 tot € 25.000,00.  

  De voorkeur gaat uit naar scholenbouw ofwel de bouw van een multifunctioneel gebouw dat kan dienen voor bijeenkomsten, diensten, maar overdag ook voor leerlingen van de school.

  Vooral kleine projecten tot een bedrag van € 5.000,00 hebben onze aandacht en zullen, indien mogelijk, worden gesteund.

  Op het gebied van scholing, drinkwater en toiletten moeten de nodige stappen worden gezet met als doel dat bij alle scholen in de beide bisdommen/districten deze voorzieningen gerealiseerd kunnen worden.

  Tevens wordt belangrijk geacht dat er in de dorpen goede waterpompen komen,  zodat de vrouwen geen lange weg behoeven te lopen om  water te halen. 

  Hoe wordt dit doel bereikt 

 3. Lange termijn doelstelling

  De stichting wil in de komende jaren voldoende gelden bij elkaar krijgen om de bouw van scholen mogelijk te maken. Zij zal ernaar streven dat bij nieuwe aanvragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een school de voorzieningen voor schoon drinkwater en toiletten in het plan zijn meegenomen. 

 4. Korte termijn doelstelling

  De stichting zal ernaar streven dat in de dorpen goede waterpompen komen die kunnen zorgen voor goed drinkwater.

  Lokale betrokkenheid in India is noodzakelijk om in de toekomst deze plannen te kunnen realiseren. Tevens zal er zoveel mogelijk naar worden gestreefd om kleinere projecten tot

  €  5000,00 te ondersteunen 

 5. Bestuur

  Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die samen trachten  de doelstellingen van de stichting op een goede wijze tot uitvoering te brengen.

  Het bestuur heeft zowel bestuurlijke als uitvoerende taken, waardoor projecten gerealiseerd kunnen worden. Noodzakelijk is het daarom wel om de verantwoordelijkheden binnen het bestuur zo veel mogelijk te spreiden. Daarom is in 2005 besloten tot het in werking stellen van een Raad van Advies. Deze staat het bestuur in raad en daad bij en kan veel praktische zaken uitvoeren, welke anders niet de volle aandacht krijgen. 

 6. Samenwerking    Regionaal – Nationaal - Internationaal    

  Om haar doelstelling te bereiken wil de stichting samenwerken met andere partijen om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen.

  Regionaal

  Met het gemeentebestuur van Landerd onderhoudt de stichting goede betrekkingen. In het kader van het subsidiebeleid van de gemeente komt de  stichting in aanmerking voor een gedeelte van de subsidie welke de gemeente Landerd beschikbaar stelt voor stichtingen die werken voor de Derde Wereld.

  Daarnaast is er een vruchtbare samenwerking met de Stichting MOV Schaijk-Reek (Missie Ontwikkeling Vrede), welke resulteert in een bijdrage uit de opbrengst van de jaarlijkse sponsorfietstocht  De totale opbrengst van deze sponsortocht wordt verdeeld onder stichtingen in Schaijk en Reek, die zich inzetten voor ontwikkelingswerk door  projecten in de Derde Wereld. Een goede samenwerking is er ook met Wandelsportvereniging Ons Genoegen, waardoor jaarlijks de goed uitgezette Pater Vos Tocht mogelijk is, die ook landelijk wandelaars trekt. De opbrengst hiervan is bestemd voor de India-projecten.

  Nationaal

  Stichting Pater Vos India gaat ervan uit dat bij samenwerking met derden de eigen identiteit van de stichting, het bestand van eigen donateurs en het eigen vrijwilligersbestand gehandhaafd blijven. De samenwerking zal voorts de eigen fondsenwerving niet mogen belemmeren. Erkenning van de achterban van de stichting zal in de eigen organisatie moeten blijven bestaan. Samenwerking in goede verstandhouding is er met Wilde Ganzen, Cordaid, Share4More en Mgr. Bluyssen Missiefonds. Deze laatste organisatie is ondergebracht in Stichting Mensen met een Missie.

  Internationaal

  Vanuit de doelstelling van Stichting Pater Vos India zal ‘Ondersteuning en hulpverlening gericht op de armste bevolkingsgroepen in de sectoren onderwijs, huisvesting en volksgezondheid binnen de districten Jasphur en Raigarh in India’  rechtstreeks geschieden met geld. Daarvoor is er ook samenwerking met internationale  organisaties gezocht , o.a. met Missio, Misereor en Kirch in Not  (Duitsland).                                        

 7. Fondsenwerving en Donateurs

  In de komende beleidsperiode zal voorrang gegeven worden aan het werven van nieuwe donateurs. Het in het verleden opgebouwde bestand is aan het vergrijzen waardoor er namen wegvallen door overlijden of verhuizing.

  Het is daarom noodzakelijk om nieuwe sponsoren te werven, die zich aan onze stichting  binden. Door de Nieuwsbrief zullen zij op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken van Stichting Pater Vos India. Hetzelfde geldt voor de website www.stichtingpatervosindia.nl

  Een goed idee is het gebruik van het formulier ‘Periodieke Schenking’ onder de aandacht te brengen van belangstellenden, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Een ander hulpmiddel is het organiseren van een bijeenkomst, o.a. tijdens het bezoek van een persoon uit India of na terugkomst van bezoekers aan het projectgebied in India.   

 8. Missie

  Afgevaardigden van de Stichting Pater Vos India zijn meermalen op eigen kosten naar India geweest. Zij hebben zo zelf kunnen ervaren, dat de door de stichting beschikbaar gestelde gelden bijzonder goed worden gebruikt en dat er niets aan de zogenaamde strijkstok blijft hangen. Dit is iets om trots op zijn en dat zal ook in de komende periode zo  blijven. 

 9. Onderscheidend vermogen

  De Stichting onderscheidt zich door:

 • Aantoonbaar succesvolle projecten

 • Minimale overhead- en bestuurskosten

 • Controle ter plaatse door eigen vrijwilligers

 • Goede samenwerking met de Wilde Ganzen, Cordaid, Share4More en

Mgr. Bluyssen Missiefonds

 • Betrokken bestuursleden en Raad van Advies met een goed netwerk         

 • Financiële transparantie.

Slotconclusie

Bestuur en Raad van Advies van Stichting Pater Vos India streven naar een goede samenwerking met het projectgebied in India, zodat de plannen gerealiseerd kunnen worden dankzij de grote steun van  donateurs en belangstellenden.