Nieuwsbrief december 2015

 

Secretariaat:        M.H.J. v.d. Bogaart

Adres:                  Smidse 145

                            5374 AJ  SCHAIJK

E-mail:                 twvdbogaart@home.nl

Bankrek. nr:         NL 42RABO1463.37.573

                            St. Pater Vos Schaijk

Inschrijvingsnr.     410 85 888

K.v.K. Brabant

Geregistreerd:      ANBI    Nr.   52 770   

                                           

NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2015

 

Vrede  en  alle   goeds:

ook  voor deze bedelende kinderen in India…

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden

Van Stichting Pater Vos India

  

Zalig  Kerstfeest en

een voorspoedig  2016

voor u  en  allen dicht bij u

 

Het jaar 2015 nadert haar einde.  

Hoe is het u gegaan?  Gelukkig met de mooie momenten. Gelukkig en tevreden met  familie, vrienden, dorps- en landgenoten.

Helaas zijn er voor sommigen ook droevige momenten geweest in dit jaar, zoals ziekte en overlijden van dierbaren, misschien onrust op het werk of  nog erger werkeloosheid.  Krant en TV brachten het nieuws van  ernstige toestanden, teweeg gebracht door degenen die in harde taal en nietsontziend handelen de medemens de dood injagen. Velen zijn op de vlucht, hopend nog iets van hun leven te kunnen maken. 

Wij krijgen de kans om door te gaan en proberen iets moois van ons leven te maken.  Positief blijven is van groot belang. Elkaar bemoedigen, de schouders eronder. Elkaar nabij zijn is belangrijk voor iedereen.

Zo gaan we ook door met onze contacten met India. En de jaren tellen: 20 jaar is de stichting al actief en probeert in het achtergestelde gebied in India dat kleine beetje te brengen, waardoor het leven  daar nieuwe kansen krijgt. In gebieden waar de mensen ver van school en voorzieningen wonen wordt extra aandacht gevraagd.

 Zo maakt Fr. Sudhir Bara, onze contactpersoon in Raigarh, zich sterk voor Lailunga, waar hij uitbreiding van de school vraagt.

Samen op de bres voor de minderbedeelden in India.

En daarin bent u heel belangrijk, want door u zijn we in staat de helpende hand te bieden. Door uw donatie, úw geld is het mogelijk projecten te steunen. In  deze Nieuwsbrief leest u meer.

Dank voor uw steun, want zo kunnen we iets voor elkaar betekenen.

Van de nieuwe voorzitter.

 

Recent heb ik het voorzittersstokje over mogen nemen van Willem Vergeer. In 1991 en nadien vanaf de oprichting van de Stichting Pater Vos in 1995, heeft hij intensief en met veel betrokkenheid, samen met het bestuur, een groot aantal projecten in India, in de bisdommen Jashpur en Raigarh, gerealiseerd.  Zijn bestuurlijke inzet, gepassioneerdheid en enthousiasme de afgelopen 20 jaar voor onze stichting en de effecten hiervan op de doelgroep in India, betekenen heel veel voor velen. 

 Op 23 november jl. hebben adviesgroep en bestuur in een bijzondere verga-dering afscheid genomen van Willem Vergeer en zijn vrouw Trees. Het was voor mij een bijzondere eer, hem namens alle aanwezigen  te mogen  benoemen  tot erevoorzitter van onze stichting.

Terugkijkend op het afgelopen jaar is er  wederom op diverse terreinen door velen, veel werk verzet. Ik noem hierbij de fietstocht van de MOV  in september , de presentatie van de stichting Pater Vos op de jaarlijkse braderie in Schaijk , de succesvolle herfstwandeltocht afgelopen oktober en het wederom realiseren van een aantal projecten in India.  Daarnaast de, geslaagde, prachtige jubileumviering afgelopen  10 november. Dat dit alles niet mogelijk was geweest zonder de betrokken ondersteuning van vrijwilligers, sponsors en donateurs, moge duidelijk zijn.

Grote dank,  namens de stichting, aan allen die ons zo gesteund hebben.

De viering van het 20-jarig jubileum, in Café-Restaurant Nieuw Schaijk,

bleek voor velen informatief,  inspirerend en gezellig.

Informatief door de mooie foto presentaties over alle projecten en doel-

groepen tot nu toe. Daarnaast ook veel  historische foto’s van  Pater Vos.

Inspirerend door de prikkelende en geestige voordracht van Sara Kinsbergen (zie foto) over de drijfveren binnen persoonlijke initiatieven van kleinschalige Ontwikkelings-organisaties  op basis van persoonlijk initiatief.  Haar overwegingen voor de toekomst  van onze Stichting waren erg aansprekend.

Gezellig was het ook door het optreden van het zangduo “Die Twee”, die een lied over Pater Vos ten gehore brachten en heel terecht applaus oogstten.  Het optreden nadien van het Smartlappen koor Tiona uit Schaijk, ontlokte na afloop bij  publiek, vrijwilligers en bestuursleden enthousiaste, hartverwarmende reacties.

 

Het komend jaar zal voor het bestuur in het teken staan  van het blijven verwezenlijken van kleine projecten in onze  doelregio in India. Het kritisch bezien en heroverwegen van de beleidsnota uit 2001 van de stichting, is hierbij noodzakelijk. Daarbij dient rekening gehouden te worden  met de veranderde actualiteit betreffende ontwikkelingswerk zowel in Nederland, Europa als mondiaal. De realistische visie en opmerkingen welke Sara Kinsbergen in haar voordracht naar voren heeft gebracht, vormen hierbij een goede ondersteuning.

Graag wil ik, mede namens  de raad van advies en bestuur van de Stichting  ieder fijne inspirerende kerstdagen  en een gezond 2016 toewensen.  

 

 Henk Schulte , voorzitter

Afscheid!

 

Met voldoening mocht ik recent het voorzitterschap overdragen aan Henk Schulte, onlangs toegetreden tot lid van het bestuur. Gaarne wil ik de Stichting Pater Vos India gelukwensen met deze nieuwe bestuursvoorzitter, die ongetwijfeld een belangrijke aanwinst zal betekenen voor de organisatie. Ik wens Henk van harte welkom en veel succes toe.

 

De presentatie door de nieuwe voorzitter tijdens de viering van het 20-jarig jubileum wekt voldoende verwachtingen om de toekomst van de Stichting met vertrouwen tegemoet te zien.

 

Mijn vrouw en ik zijn diep getroffen door de wijze waarop van ons afscheid is genomen middels een 2-tal bijeenkomsten. Ik ben iedereen dankbaar voor de veelal eigenwijze waarop dit tot uitdrukking is gebracht.

 Ik ben mijn vrienden uit het bestuur en de raad van advies bijzonder erkentelijk voor de steun die ik zovele jaren mocht ontvangen en bovenal voor de prettige samenwerking. Uniek dat voor de besluitvorming slecht zelden stemmingen nodig waren.

 Het spreekt vanzelf, dat vooral de financiële hulp van tallozen gedurende vele jaren een onmisbare factor is geweest. Hiervoor mijn grote dank!!

 

De ogen zijn nu gericht vooral op de toekomst. Vooral binnen de Schaijkse en Reekse gemeenschap zal de Stichting een belangrijke rol moeten blijven spelen. Hieraan wordt door Uw erevoorzitter niet getwijfeld!

 Tenslotte wil ik, mede namens mijn vrouw het bestuur en de raad van advies van de Stichting Pater Vos India prettige feestdagen en een gezond 2016 toewensen.

 

Willem Vergeer.

GROTE    WANDELTOCHT   OP  10   OKTOBER    2015

Wandelsportvereniging Ons Genoegen uit Schaijk had de wandeltocht uitgeschreven, uitgezet, het inschrijfbureau klaar voor de start en Stichting Pater Vos India zette zich in op de pauzeplaats, waar zitplaatsen waren gecreëerd, koffie, soep genuttigd konden worden onder de vrolijke tonen door ‘One Man Band Gertwin’.

Soep of  koffie??

 

 

Liefst  412 wandelaars waren  van  heinde en verre gekomen en zij genoten  tijdens   de wandeling van de mooie natuur in  de Schaijkse omgeving.  En zij niet alleen.

Onze  Stichting voor India genoot in hoge mate van het grote aantal inschrijvingen. Ruim € 1.300,00 mocht de stichting  ontvangen voor projecten in India, want de wandelsportvereniging gaf deze tocht de naam “Pater Vos Tocht”.  Heel hartelijk dank!

Volgend jaar een nieuwe tocht op zaterdag 8  oktober 2016.

Doet u mee?    Even noteren!!

 

 

20-JARIG    JUBILEUM   10   NOVEMBER    2015

Na het boeiend betoog door Sara Kinsbergen feliciteerde Burgemeester Bakermans het stichtingsbestuur en de adviesraad, sprak lovende woorden  over het werk en zag met   voldoening terug op zijn contact met  de Indiase  Sudhir Bara tijdens diens  bezoek aan Schaijk.

‘Die Twee’ zongen hun ‘missionaris in den vreemde’. De grote informatieruimte toonde affiches met veel bereikte resultaten voor  de arme bevolking  in Midden-India.

In het geïmproviseerde India-winkeltje werden enthousiast  sjaals, kleden, beeldjes en sieraden uit India verkocht.

Koor Tiona bracht een  schitterende muzikale bijdra-ge. De verloting   zorgde  dat uw steun  voor projecten bewaard bleef

Dank aan Wim Tielemans en Huub Stoltz voor de heerlijke hapjes en dank aan allen  die deze avond  tot schittering brachten!

Bestuur v.l.n.r.: Henk Schulte, Tiny Vos, Jeanne Brands Tiny van den Bogaart en Nico Brands achter ere-voorzitter Willem Vergeer en zijn vrouw Trees

Raad van Advies:

v.l.n.r.: Alda Lange,  Wim van Druten,Ingrid van de Burgt, Coby Lange en Huub Stoltz (thuis in actie bij ‘t  maken van de foto)

Contact –– Bezoek aan projectgebied in India

Opnieuw zal een delegatie van onze Stichting  op eigen kosten de grote reis naar India maken en zien wat er gedaan is met úw steun voor o.a. scholen en sanitaire voorzieningen bij scholen, het dak voor de kerk/multifunctionele hal in Dondopani,  watervoorzieningen en instal-laties, de jeep voor de onderwijsinspectie (waarmee de reizigers nu de rondreis kunnen maken).Medio januari 2016 vertrekken

Tiny Vos, Alda Lange, Coby Lange, Maria en Bregje Peters,Laura de Groot.

Mogen wij hen als boodschap meegeven, dat wij doorgaan met de steun voor hun aanvragen voor de bevolking.

  • Kunnen wij samen zoveel bij elkaar brengen dat de school voor Fr. Sudhir Bara in Lailunga gebouwd wordt!

Stichting Pater Vos India         IBAN nr:  NL42 RABO 0146 337 573

Elke Euro aan de Stichting komt ten goede aan de India projecten