Nieuwsbrief juni 2015

Door de inzet van Doortje Bekkers en Tiny Vos werd de kien middag een groot succes en werd het mogelijk om voor Fr. Amrit in India een nieuwe motor te kopen. Iedereen die er aan hebben bijgedragen hartelijk dank
Henk Schulte nieuw bestuurslid van Stichting Pater Vos India
Pater Martien Vos in de beginjaren in India

Nieuwsbrief juni 2015

 Secretariaat:  M.H.J. v.d. Bogaart

 Adres:   Smidse 145

 5374 AJ  SCHAIJK  

Email:twvdbogaart@home.nl

IBAN nr: NL42 RABO 0146 3375 73

              St. Pater Vos India

                            Schaijk

Inschrijvingsnr.410 85 888

k.v.K. Oost-Brabant

Geregistreerd:              ANBI                   

NIEUWSBRIEF  JUNI   2015 

 Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden van

 Stichting Pater Vos India

 Dank voor alle ondersteuning die we van u mochten ontvangen!!!

Van oorsprong gestart als steun aan de inmiddels overleden missionaris Martien Vos S.J. is onze stichting al 20 jaren actief met projecten in India en wel in de bisdommen Jashpur en Raigarh.

De Schaijkse Martien Vos begon zijn  priesterstudie bij de Vlaamse Jezuïeten, werd uitgezonden naar India (zie foto links) om de taal, cultuur en leefwijze  te leren, werd daar in 1941 tot priester gewijd en deelde  zijn verder leven  met de mensen daar. Jarenlang werkte hij in de plaats Ginabahar, voelde zich een met de bevolking, maar hield contact met zijn thuisland Nederland en speciaal met zijn geboortedorp Schaijk.

Uit de jarenlange briefwisseling werd een beetje duidelijk hoe Martien Vos in dat verre land pionierswerk deed. Het werd nog duidelijker toen zijn neef Tiny Vos hem in 1991  bij zijn Gouden Priesterfeest ging feliciteren namens Schaijk en de familie.

In 1995 werd ‘Stichting Pater Vos India India’ in het leven geroepen. Sindsdien zijn de contacten intenser geworden, door briefwisseling, contacten per email en bezoeken over en weer.

In 2012 vierde Ginabahar, de plaats van pater Martien Vos, het eeuwfeest van de parochie en mochten wij dit grootse jubileum meevieren. (Foto voorpagina).  In het voetspoor van Pater Martien Vos willen we  als stichting ons blijven inzetten voor de arme bevolking daar.

De werkwijze: Via de bisschoppen en de parochiepriesters van die streek horen wij waar de grootste behoefte aan is en hoe de bevolking duurzaam geholpen kan worden. Meestal is dit door scholenbouw, lesmateriaal,  watervoorziening en sanitair. De eenvoudige bevolking is leergierig, maar heeft door het kastenstelsel nooit geleerd voor zichzelf op te komen. Door het onderwijs voor iedereen kunnen ze hun levensstijl op een hoger plan brengen. De inlandse cultuur blijft wel met zorg bewaard.

VAN  DE  VOORZITTER

 

Eind september 2015 bestaat Stichting Pater Vos India 20 jaar. Gedurende deze periode is door velen op diverse terreinen hard gewerkt aan de verbetering van het leefmilieu binnen een groot gebied  in de Republiek India met name op de terreinen van onderwijs en huisvesting. De Schaijkse missionaris pater Martien Vos heeft, zoals bekend, hierin een groot aandeel gehad.

 Het jubileum van de stichting biedt de gelegenheid ons af te vragen of de doelstelling in voldoende mate is bereikt.

Binnen de bestuursorganen van de stichting is besloten een discussie op gang te brengen over de beleidsnota 2001. Deze nota draagt de naam:  ”Samen op weg in de 21e eeuw en de visie van de Stichting Pater Vos India.

Uiteraard komt hierbij de vraag op of er reden is om tot een nieuw beleidsplan te komen. Hierover valt op dit moment nog geen concreet antwoord te geven. De visie hierop van bestuur en Raad van Advies kan over enkele maanden tegemoet worden gezien. Vast staat, dat binnen enkele jaren binnen het ontwikkelingsbeleid niet alleen in Nederland maar ook in de ontwikkelingslanden grote veranderingen gaan ontstaan.

Neemt Stichting Pater Vos India in dit circuit een speciale plaats in? De vraag kan bevestigend worden beantwoord. Voor onze stichting is de keuze met als doelstelling kleine projecten onaantastbaar. De herkenbaarheid hiervan

verdient grote prioriteit. In het ontwikkelingscircuit neemt Stichting Pater Vos India een speciale positie in t.o.v. anderen. Dit heeft te maken met de wordingsgeschiedenis van de stichting. Vanaf 1995 zet de stichting zich in om het zegenrijke werk van missionaris pater Martien Vos te continueren.

Ons enthousiasme en de wil ons te blijven inzetten voor de armen in de Derde Wereld wordt soms zwaar op de proef gesteld  door afschuwelijke ontwikkelingen, die in die Wereld plaats vinden. Zo worden we via de media geïnformeerd over de dood van honderd bootvluchtelingen na een gevecht om het laatste beetje eten en wat te denken van de toenemende mensensmokkel in de wereld?

Natuurlijk beschikken we niet over de macht hieraan een einde te brengen, maar laten we proberen zelf een voorbeeld te zijn met

betrekking tot tolerantie t.o.v. onze medemensen.

Ik wens u een prettige vakantie en een vruchtbare samenwerking in het belang van onze medemensen!

Willem Vergeer, voorzitter

 nIEUW   IN   HET   BESTUUR:   HENK    SCHULTE  (links op de foto)

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mezelf voor te stellen als nieuw bestuurslid  van de stichting Pater Vos India, sinds februari j.l.  Voor mijn pensionering, twee jaar geleden als huisarts in Schaijk, heb ik al jaren met veel interesse  de activiteiten van de Stichting Pater Vos India gevolgd.  Dit ook tegen de achtergrond van mijn  belang-stelling voor ontwikkelingswerk. Wat mij vooral aanspreekt  in de werkwijze van de stichting Pater Vos India is de gerichte kleinschalige en directe   manier waarop projecten in India worden ondersteund. De activiteiten zijn gericht  op onderwijs, huisvesting, volksgezondheid en waar nodig ook  vervoer. Dit alles zonder onderscheid in ras, politiek of religie. Voor het  onverdroten enthousiasme  en de inzet van bestuur en medewerkers van de stichting, heb ik de  afgelopen maanden veel respect gekregen. 

In de recente periode  is er veel discussie in onze samenleving ontstaan over de wijze waarop ontwikkelingswerk dient te worden ingevuld. Dit heeft onder andere geleid tot een totaal andere beleid  invulling vanuit onze overheid in vergelijking met enkele jaren geleden.  Ook zijn er veranderingen in de Indiase samenleving en politiek  Hierdoor dreigen een aantal kwetsbare gemeenschappen, met  achterstand op diverse gebieden, hun ondersteuning voor een betere toekomst, kwijt te raken. Bij dit alles

blijft het belangrijk te bekijken hoe op eigentijdse wijze de noodzakelijke hulp, middels project ondersteuning, gegeven kan blijven worden.

Het is mooi om zo de “erfenis “ van Pater Vos te mogen bewaren.  Middels mijn bestuurslidmaatschap van de stichting Pater Vos, wil  ik hier ook graag mijn steentje aan bijdragen. 

                                                                       Henk  Schulte

FR. SUDHIR BARA WAS IN NEDERLAND

 

Van 6 december 2014 tot 3 januari 2015 verbleef Fr. Sudhir in Schaijk.  Direct na aankomst was het een hartelijk weerzien in het huis van Tiny Vos.

De dagen die volgden genoot Fr. Sudhir van de rust, de contacten met bekenden en natuurlijk met het bestuur en de Raad van Advies van de Stichting.

De contacten met het projectgebied in India zijn bijzonder goed, maar samen overleggen, elkaar in de ogen kijken en informeren naar het hoe en wat in dat verre contingent geeft nog meer informatie. Vertellen over de moeilijkheden die zich voordoen, de oplossing en de gang van zaken, de verschillen in opvattingen, gewoontes en vele andere onderwerpen. Het doet bijzonder goed om de verstandhouding bijzonder te houden in het elkaar verstaan.

Meerdere keren assisteerde Fr. Sudhir in de kerk in Schaijk.

Daardoor leerden nog meer mensen hem kennen.

Pastor Dumoulin  in Bejaardencen-trum Maasland in Herpen nodigde hem uit. Met het ouder worden werd voorgaan in de eucharistieviering  voor  Pastor  Dumoulin  steeds moeilijker. Daarom  gaf hij zijn eigen miskelk aan Fr. Sudhir cadeau.

Verrast door dit mooie gebaar beloofde Fr. Sudhir deze kelk dankbaar en vol zorg  te gebrui-ken tijdens de vieringen in India, daarbij Pastor Dumoulin in zijn gebeden gedenkend.

                                                             

VAN   BINGO   NAAR   AANSCHAF   MOTOR

 

Dat vraagt uitleg! 

Doortje Bekkers en Tiny Vos zijn beiden heel bekend met het werk voor India. Beiden zijn echte doeners, hebben India bezocht  en hebben vol ijver alles in het werk gezet voor de 25e bingo-middag voor India. Het is een groot succes geworden.

 

De opbrengst was zo goed dat de motor gekocht kan worden voor

Fr. Amrit Lal Minj, parochiepriester en harde werker in de parochie Ghargoda.

 

De Bisschop zegent de motor

Links Fr Amrit                                                               

 

Destijds werd een motor voor Fr. Amrit mogelijk gemaakt door de Oliebollencross op het grote motorcrosscircuit achter de Reekse molen. Aan het roer stond Tonny Bens  van SMR (Stichting Motorcross Reek) met zijn vrouw en veel coureurs en vrijwilligers voor de actie ‘Motoren voor Motoren’. Met deze actie is veel geld ingezameld zodat veel motoren in Afrika zijn gerealiseerd. In 1991 stond als doel  een motor voor India.

 

De openingsronde van de wedstrijden van 1991 werd een speciale ronde.  

Nico Brands, de penningmeester van onze stichting, was in dat jaar Prins Carnaval van het Moesland. Hij reed de openingsronde als bakkenist  op de motor van Marco Bens en Tiny Vos op de volgmotor. Super mooi idee: de rondgang met rondspetterende zandklodders,  vasthoudend aan de stang, schuin hangen in de bocht  en veel toeschouwers langs de lijn, die samen met de coureurs het geld bij elkaar brachten voor de motor voor Fr. Amrit in India.

Na vele jaren is die motor versleten en is door de bingo-middag het nodig bedrag ingezameld voor de nieuwe motor. Samen er voor gaan. Het geld is overgemaakt en de motor is gekocht.                            Kosten € 1.144,00

 

HERFSTWANDELING VOOR INDIA  10 OKTOBER 2015

 

De gehouden herfstwandeling in 2013 en 2014 krijgt ook dit jaar een vervolg. In samenwerking met wandelsport-vereniging Ons Genoegen te Schaijk zijn de inrichters Frits Spanjers, Henk Pashouwers en Wim Appelhof weer bereid er een mooie happening van te maken. In de jaarplanner van de echte wandelaars is deze al opgenomen en we hopen talrijke belangstellende sportieve mensen te verwelkomen.

 Lopen in de herfst in de natuur is een mooie gelegenheid om te genieten van deze prachtige omgeving.

Noteertu alvast:

Herfstwandeling zaterdag 10 oktober 2015 

Start:                  bij café-restaurant Nieuw Schaijk, Rijksweg 46 te Schaijk.

Starttijden:       25 en 15 km   van 08.00 - 10.00 uur.

                            10 en   5 km   van 10.00 - 12.00 uur

Het inschrijfgeld is € 3,00 per persoon; kinderen tot 12 jaar € 1,50

Leden van de Wandelsportbond krijgen € 0,50 korting op vertoon van hun wandelpas. De opbrengst is voor India.

 

20-JARIG JUBILEUM STICHTING PATER VOS INDIA 

in  de 2e week november 2015

 

Tijd om even stil te staan bij het  feit van 20 jaren op de bres voor India.

Datum,  plaats van samenkomst en tijd hoort u later.  (Op dit moment is niet iedereen binnen de organisatie bereikbaar).

Er zal een expositie zijn die de nodige indrukken weergeeft van afgelopen 20 jaren. Uit India worden een aantal voorwerpen getoond, die verkocht/dan wel verloot worden.

Bijzonder in het geheel zal de lezing zijn door de gepromoveerde ontwikkelingswerk deskundige Sara Kinsbergen.

Sara Kinsbergen  zal haar bevindingen geven over de drijfveren binnen Persoonlijke   Initiatieven van kleinschalige vrijwillige ontwikkelingsorganisaties.

 

Graag roepen we haar kennis en kunde in, omdat zij onderzoek heeft gedaan op het gebied van ontwikkelingswerk en  duurzame hulp in Azië en Afrika.

       Hartelijk welkom u  allen. U hoort nog van ons!

 

BEREIKTE  RESULTATEN IN 2014  :     DANK  AAN  U  ALLEN

 

A. Inrichting kantoorruimte Diocesan Social Service Trainingscentre  in

     Raigarh                                                                    Totaal   €  2.800,00

B. Lesmateriaal, boeken en computers voor

     Meisjes  School Ginahabar i.s.m. Share4more            Totaal   €  4.600,00

C. Afwerking Parochiemuur in Kotba (tekort)                  Totaal   €  1.000,00

D. Jeep Bisschoppelijke scholen-inspectie Raigarh          Totaal   €10.850,00

E. Bijdrage Biogas installatie

   i.s.m. ‘Mensen met een Missie’ (Mgr.Bluijssen)             Totaal   €  4.000.00

 

Nieuwe projecten:

  • School in het dorpje CHAMPA voor alle kinderen zonder onderscheid naar kaste, godsdienst en overtuiging
  • Tevens sanitaire voorziening bij de school in SARDIH

 

Stichting Pater Vos India         IBAN nr:  NL42 RABO 0146 337 573

Elke Euro aan de Stichting komt ten goede aan de India projecten

 

 

Bestuur:                               Willem Vergeer, Tiny v.d. Bogaart, Nico Brands,

                                Henk Schulte, Tiny Vos, Jeanne Brands

Raad van Advies: Ingrid v.d. Burgt, Wim van   Druten,  Alda Lange,

                                 Coby Lange, Huub Stoltz