De ANBI status van onze Stichting

De Anbistatus van de Stichting Pater Vos India

 

                                                                                                                                                                                                                                    Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Pater Vos India door de belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI’s verplicht een aantal gegevens op hun website te plaatsen.Om het zoeken voor U gemakkelijker te maken hebben we deze hieronder op een rij gezet.Ook kunt U ons vinden op de site van de belastingdienst. Vul bij instelling: Stichting Pater Vos India in en als vestigingsplaats Schaijk in.

Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting  aftrekken binnen de geldende regels en de Stichting Pater Vos India hoeft geen successie – of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Wilt U ons helpen om de mensen in India een kans te geven op een betere toekomst dan kunt U een donatie overmaken op rekeningnr. NL42RABO0146337573

 1. Naam organisatie

  Stichting Pater Vos India

 2.     RSIN nummer / Kamer van koophandel nummer                        

                RSIN nummer 804185530

                K.vK. nummer   41085888

 3.     Internet adres 

  http: // www.stichtingpatervosindia.nl .   

 4.  Bezoekadres                   Hofstede 25

   PC en woonplaats          5374AR Schaijk

   Email                             nlbrands@home.nl

   Telefoonnummer           0486-462077      

 5.     Doelstelling

De Stichting Pater Vos India heeft ten doel:Ondersteuning en hulpverlening in de sectoren onderwijs, huisvesting en volksgezondheid binnen het district Raigarh en Jashpur in India.

De stichting tracht haar doel te verwezelijken door projecten als in 1 bedoeld, financieel te steunen.

       6.    Hoofdlijnen beleidsplan

 Het beleidsplan van de stichting is ondergebracht onder een subpagina.

       7.    Bestuurders

              vacature, voorzitter

              M.H.J. v.d. Bogaart, secretaris

              N.L. Brands, penningmeester

              D.L. Vos, lid

              J.M.T.M. Brands-Peeters, lid

       8.    Beloningsbeleid

 

Bestuurders ontvangen geen beloning. Wel mogen zij de gemaakte onkosten declareren.

       9.    Activiteiten

De Stichting Pater Vos ondersteunt voornamelijk kleine lokale projecten op het gebied van onderwijs, water, sanitair en gezondheid.

    10.    Jaarrekening/Jaarverslag

             De jaarrekening is ondergebracht onder een subpagina.

 

Beleidsnota van de Stichting Pater Vos India

 

    1.       Organisatie.                             4

      

1.1.     Inleiding.                                                                        4

1.2.     Besturen                                                                         4

1.3.     Samenwerking                                                                 4

1.3.1.  Randvoorwaarden voor samenwerking                              5

 

2.        Internationale hulpverlening                                            5

 

2.1.     Doelstelling                                                                    5

2.2.     Knelpunten                                                                     5

 

3.        Fondsenwerving                                                              5

 

4.        Tot besluit                                                                      6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Inleiding.

 

Deze beleidsnota geeft de weg aan die de Stichting Pater Vos India wil volgen om zich voor te bereiden op haar werkzaamheden in het kader van haar doelstelling in de 21e eeuw. Het gaat er daarbij om een strategie uit te zetten, waarbij het goede en effectieve uit de periode vanaf haar oprichting sinds 1995 een plaats krijgt naast nieuwe inzichten en concretiseringen, die ook binnen andere maatschappelijke omstandigheden optimaal recht doen aan de realisering van de doelstelling. Hierbij wordt uitgegaan van een grondgedachte, dat het in het bijzonder gaat om mensen die met elkaar op een gestructureerde wijze die doelstelling verwezenlijken. Daarbij valt te denken aan bestuur, donateurs en vrijwilligers die eendrachtig en goed op elkaar afgestemd samenwerken. In de nota wordt getracht een marsroute aan te geven.

 

De Stichting Pater Vos India is een organisatie waaraan twee kanten zitten, die vervolgens weer vervlochten zijn tot een.

De ene kant van de Stichting is die van internationale hulpverlenende organisatie(India), die voor de uitvoering van de doelstelling(en) geld nodig heeft alsmede de benodigde expertise. Dat veroorzaakt tevens de andere kant, nl. die van fondswervende instelling, die een beroep doet op de vrijgevigheid van de samenleving.

 

Duidelijk is, dat deze twee aspecten in de beleidsnota ruime aandacht krijgen.

 

De beleidsnota behandelt o.a. de volgende delen:

 

 1. Organisatie

   

 2. Internationale hulpverlening

   

 3. Fondsenwerving.

   

  Het beleid ten aanzien van donateurs en de vrijwilligers is opgenomen in het deel fondsenwerving gezien de onderlinge verwevenheid.

   

  Met nadruk wordt vermeld, dat  de nota slechts hoofdlijnen en kaders aangeeft, waarbinnen ruimte wordt geschapen voor werkplannen van de sectoren: onderwijs, volksgezondheid, huisvesting en vervoer.

   

   

   

 1. Organisatie.

   

 1. Inleiding.

   

  Om een bepaalde doelstelling te kunnen realiseren is een plan van aanpak nodig, een organisatorisch kader om dit plan uit te voeren, sturing om tijdig te kunnen ingrijpen indien dat nodig is. De Stichting Pater Vos India beschikt niet(tot op heden niet) over een professioneel uitvoerend orgaan. Als gevolg hiervan is het bestuur verantwoordelijk voor het omzetten van de uitgezette koers in daden. Concreet vertaald betekent dit dat het plan van aanpak in feite deze beleidsnota is. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het besturen van de stichting,

  de externe samenwerking en de contacten met instanties van India.

   

 1. Besturen.

   

  Het besturen van een organisatie kan men op verschillende wijzen doen.  In een kleine private organisatie zoals de Stichting Pater Vos India is het gebruikelijk, dat de bestuursleden van zo’n organisatie veel uitvoerende taken hebben. De stichting beschikt nl. niet over betaalde medewerkers als gevolg waarvan het zg. "besturen op afstand"niet mogelijk is. Teneinde de

  verantwoordelijkheden binnen de stichting zoveel mogelijk te spreiden en donateurs, sponsors en vrijwilligers zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken zal uit haar midden een Raad van Advies, bestaande uit drie leden, worden ingesteld.

  De doelstellingen van de Raad van Advies zijn:

 1. Het bieden van suggesties inzake de verdere ontwikkeling van de Stichting Pater Vos India  

  op basis van ontwikkelingen in de maatschappij;

 2. Het inbrengen van professionele kennis en ervaring om projecten van de stichting  te ondersteunen  en de naamsbekendheid bij instanties(o.a. de overheid) te vergroten.

 3. Het bestuur vraagt ook om advies.

   

 1. Samenwerking.

   

  Zoals reeds in de inleiding van deze beleidsnota wordt gezegd, is de tijd voorbij dat organisaties in het kader van hun doelstelling het zich kunnen veroorloven zich afzijdig te houden van samenwerkingsvormen. Immers de beperkte middelen die ter beschikking staan, dienen zo efficiënt mogelijk te worden ingezet, teneinde de doelstelling optimaal te kunnen realiseren. De laatste jaren is er een boeiende en vruchtbare samenwerking tot stand gekomen o.a. met het M.O.V. te Schaijk, het NCDO, de Wilde Ganzen en de Miva.

   

  In het kader van de noodzakelijke samenwerking heeft de Stichting Pater Vos India de strategische mogelijkheden onderzocht van samenwerking met andere lokale fondsenwervende instellingen. Hiertoe vindt inmiddels o.a. constructief overleg plaats met het gemeentebestuur van Landerd naar aanleiding van een subsidieaanvraag door de stichting.

   

  De Stichting Pater Vos India is zich ervan bewust, dat steeds meer hulpverlenende- en fondswervende instellingen tot vormen van samenwerking komen en zal zich, voor zover mogelijk en verantwoord, positief opstellen ten aanzien van dit soort samenwerkingen. Een groeiende samenwerking heeft evenwel tijd nodig, mensen moeten naar elkaar toe groeien en belangrijk is dat er een hechte vertrouwensbasis ontstaat.

   

 1. Randvoorwaarden voor samenwerking.

   

  De stichting pater Vos India gaat ervan uit, dat bij samenwerking met derden de eigen identiteit van de stichting, het bestand van eigen donateurs, sponsors  en het eigen vrijwilligersbestand gehandhaafd blijven. De samenwerking zal voorts de eigen fondsenwerving niet mogen belemmeren. Erkenning van de achterban van de stichting zal zich in de eigen organisatie moeten blijven herkennen.

   

   

   

   

 1. Internationale Hulpverlening

   

 1. Doelstelling.

   

  De Stichting Pater Vos India heeft ten doel:

   

  Ondersteuning en hulpverlening in de sectoren onderwijs, huisvesting, volksgezondheid en vervoer  (kleinschalig) binnen het Bisdom Raigarh en Kunkuri in India rechtstreeks met geld, goederen of welke middelen dan ook. Deze activiteiten richten zich op alle mensen, ongeacht ras, politiek, religie en sekse. De weg om dit doel te bereiken wordt getoetst aan het principe dat de financiële en materiële steun gegeven wordt ten behoeve van in principe de armste bevolkingsgroepen alsmede het ondersteunen van basisvoorzieningen.

   

 1. Knelpunten.

   

  Nader wordt ingegaan op een aantal knelpunten, dat weggenomen moet worden teneinde verdere groei van het volume van de hulpverlening en het versterken van de positie die zij daarbij inneemt tussen de overige organisaties op het terrein van de internationale samenwerking mogelijk maken.

   

  Het jaarlijks beschikbare budget is ontoereikend teneinde op redelijke wijze te kunnen vol-

  doen aan de ontvangen aanvragen. Bovendien worden projecten duurder ten gevolge van

  prijsstijgingen. De stijging van het voor de doelstelling beschikbare budget houdt hiermee

  geen gelijke tred, zodat het financieel aspect een steeds grotere rol gaat vervullen bij het

  wel of niet goedkeuren van projecten.

   

   

 1. Fondsenwerving.

   

  Het is bekend, dat de wereld van de charitas zich in een hoog tempo verandert aangezien steeds meer nieuwe methoden van fondsenwerving hun intrede doen. Hierdoor lopen in het bijzonder de kleine fondsenwervende instellingen het risico om uit de markt te worden gedrukt. Dit noopt hen ertoe maatregelen te nemen. Immers indien zij dit niet doen zullen zij veelal lijdzaam moeten toezien hoe de grote fondsverwervende instellingen een steeds betere toegang krijgen tot de markt en zal er voor hen niet veel overblijven. Op langere termijn zal dit dan ook tot de ondergang kunnen leiden.

   

  Het centrale punt rond de fondsenwerving door de Stichting Pater Vos India is om met de thans nog zeer bescheiden middelen de opbrengst te verhogen. Gelijktijdig dient gewerkt te worden aan vergroting van het aantal donateurs en het aanboren van nieuwe geldstromen. Van belang hierbij is een eigentijdse en herkenbare formulering van de stichting.

   

  In de komende jaren zal dus grote prioriteit toegekend moeten worden aan uitbreiding van het donateurbestand.. Bij de werving zal tevens worden bekeken in hoeverre media (bv. Kabel-

  TV- regionale en plaatselijke pers) kunnen worden ingezet die bij de huidige donateurs sterk scoren.

   

  Daling van het donateurbestand moet voorkomen worden. Hierbij valt te denken aan:

   

 1. Relatiebeheer met de bestaande donateurs.

  Persoonlijk bezoek aan ‘groot giftgevers’, vaker contact in de vorm van nieuwsbrieven, het

  vaker bedanken, het organiseren van een bijeenkomst bv. eenmaal per jaar voor persoonlijk

  contact, binding in de vorm van incasso etc.

 2. Heractivering van mogelijke ‘slapende’ donateurs.

 3. Donateurs die bv. al meer dan twee jaar niets hebben gegeven zullen op een geëigende wijze benaderd worden met inzet van nieuwe instrumenten zoals bv. telemarketing;

 4. Advertenties, eventuele aankoop van nieuwe adressen.

   

  Bovendien zal extra aandacht worden geschonken aan de mogelijkheid tot schenken en legateren aan de stichting. Zo zal mede onder de aandacht worden gebracht de mogelijkheid om de jaarlijkse bijdrage af te laten schrijven  van de eigen rekening via machtiging of andere methode. Ook zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn de bijdrage te laten verhogen.

   

   

   

   

 1. Besluit.

   

  Men dient zich te realiseren dat in het huidige tijdsbestel een organisatie zoals de Stichting Pater Vos India zich regelmatig bewust moet zijn van de toekomst en daarover zowel intern als extern moet discussiëren. De uitkomsten hiervan dienen, voor zover mogelijk, te worden omgezet in beleid.

  Uiteraard is de uitvoering en met name de evaluatie van dat beleid zeker zo belangrijk en als gevolg daarvan zal het bestuur zich in de komende jaren hiermee serieus bezig houden.

  Dit moet leiden tot een zo groot mogelijke betrokkenheid bij het werk van allen en regelmatig dient te worden nagegaan of er vorderingen zijn gemaakt teneinde de doelstelling van de stichting maximaal tot uitvoer te brengen.

 

Financieel overzicht van 2014

Financieel overzicht 2014

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 januari 2014                                                                                                  €  941,03

 

                                                                                     Ontvangsten                    Uitgaven

 

Subsidie van de gemeente Landerd                 1.381,00

Bijdrage van Mevr. Uit den Bosch                    5.000,00

Bijdrage 40 jarig huwelijk                                      300,00

Bijdrage MOV fietstocht                                     3.000,00

Opbrengst kienen                                                 1.008,25

Bruto opbrengst wandeltocht                               313,25

Retourboekingen                                                     337,51

Share4More Rabobank                                       4.600,00

Eenmalige bijdragen                                            2.526,03

Structurele bijdragen                                           3.174,93     

                  Totaal                                                  21.640,97

 

Contributie Partin                                                                                              60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                       99,95

Kosten PC leden                                                                                                 60,50

Enkele kleine attenties                                                                                     59,65

Uit de opbrengst kienen voor Fr. Sudhir                                                    500,00

Schoolgeld voor 6 kinderen voor Fr. Sudhir                                              540,00

Inktpatroon voor Tiny van de Bogaart                                                         46,95

Retourboekingen                                                                                             337,51

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                           227,75

Bankkosten                                                                                                       127,28

2 nieuwsbrieven                                                                                              585,53

Aankoop materiaal voor de loterij                                                              215,00

Cadeau voor zuster Sophia Delhi                                                                 100,00

Gift van 2x 50,00 euro voor de beide bisschoppen                                 100,00

Inrichting verdiepingsruimte Sociaal Centrum Raigarh                      2.800,00

Computers schoolbanken en boeken zusters Ginabahar                   4.600,00

Bouw muur Kotba voor Benedicht Toppo                                             1.000,00

Aankoop jeep voor bisdom Raigarh voor de school                          10.850,00

                                           Totaal                                                                22.310.12

 

Banksaldo per 31 december 2014                                                                                          271,88

 

Saldo tegoed op de bankrekening per 31 december 2014                271,88

Saldo tegoed op spaarrekening                                                               142,59

                                           Totaal                                                                 414,47

 

Door Mgr Missiefonds stichting is een bedrag van 4.000,00 euro beschikbaargesteld en dit bedrag is doorgeboekt naar India voor het project Biogasinstallatie Gholeng.

 

Besproken en gecontroleerd in de vergadering van het bestuur en de Raad van Advies op 19 maart 2015 Tevens is op deze vergadering het financieel verslag goedgekeurd.

Schaijk, 19 maart 2015

Financieel overzicht 2015

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 januari 2015                                                                                                  €  271,88

                                                                           Ontvangsten                    Uitgaven

 

Subsidie van de gemeente Landerd               1.398,95

Bijdrage van Mevr. Uit den Bosch                  3.000,00

Zusters Dominicanessen                                   3.000,00

Bijdrage MOV fietstocht                                   3.000,00

Opbrengst kienen                                               1.119,00

Opbrengst wandeltocht                                    1.652,25

Inkomsten 20 jarig bestaan                              1.067,50

Vrouwen van Nu kerstviering                              255,00

Van spaarrekening                                              1.000,00

Gift van Buijens                                                       500,00

Eenmalige bijdragen                                            1.351,25

Structurele bijdragen                                           3.403,73     

                  Totaal                                                   20.747,68

 

Contributie Partin                                                                                        60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                  99,95

Kosten PC leden                                                                                            71,39

Retourboeking incasso                                                                                50,00

Receptie Tielemans                                                                                      17,75

Kosten kon. Onderscheiding Tiny                                                           125,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                               7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                       196,00

Bankkosten                                                                                                   100,64

2 nieuwsbrieven                                                                                           565,61

Kosten van de wandeltocht op 10 oktober                                            292,25

Kosten avond voor donateurs 20 jarig bestaan                                     838,04

Nationalpen voor het 20 jarig bestaan                                                    212,48

Afscheid van voorzitter Willem Vergeer op 23 nov                               239,55

Waka Waka Lampen voor India                                                                 627,98

Bouw muur en dak van een multifunctioneel gebouw                      2.200,00

Aankoop motor voor Amrit                                                                      1.144,00

Naar spaarrekening                                                                                   13.000,00

                                           Totaal                                                                 19.848,14

 

Banksaldo per 31 december 2015                                                                                          € 1.171,42                                                                              

Saldo tegoed op de bankrekening per 31 december 2015                     1.171,42

Saldo tegoed op spaarrekening per 31 december 2015                        12.143,67

                                           Totaal                                                                     13.315,09

 

Besproken gecontroleerd en tevens vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Pater Vos India op 22 maart 2016.

Door de Raad van Advies gezien en hun instemming betuigd op 5 april 2016

 

Handtekening voorzitter                                                                 Handtekening penningmeester

H. Schulte                                                                                              N. Brands

 

 

 

Financieel overzicht van de spaarrekening van de Stichting Pater Vos India over het jaar 2015

 

Saldo tegoed per 1 januari 2015                                                                   142,59

Stortingen in het jaar 2015                                                                       13.000,00

Opname in 2015                                                                                            1.000,00

Rente in 2015                                                                                                         1,08

Saldo tegoed op 31 december 2015                                                        12.143,67

 

 

Dit bedrag is nagenoeg geheel gereserveerd voor de lopende en nieuwe projecten in het jaar 2016

 

Financieel overzicht 2016

   Financieel overzicht 2016

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 jan. 2016                                                                                                    1.171,42

                                                                                     Ontvangsten                     

Subsidie van de gemeente Landerd                     1.409,44

Bijdrage van Mevr. Uit den Bosch                         2.000,00

Zusters Dominicanessen                                         1.000,00

Bijdrage MOV fietstocht                                         2.500,00

Mevr. Laura voor stapelbedden en matr.           4.800,00            

Opbrengst wandeltocht                                          1.989,05

Kruispost                                                                          75,00                               

Van spaarrekening                                                 11.500,00

Gift van buurtver, Bossestraat                                  100,00

Bijdrage voor de aankoop Waka Waka                   482,96

Eenmalige bijdragen                                                3.095,77

Structurele bijdragen                                               3.655,96

                  Totaal                                                      32.608,18

                                                                                                                   UItgaven:

Contributie Partin                                                                                                60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                        119,95

Kosten PC leden                                                                                                    71,39

Kruispost                                                                                                                75.00

Cadeaubon voor Netty Tielemans                                                                    20,00

Lesgeld voor kinderen Fr. Sudhir Bara                                                           800,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                                       7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                              140,50

Bankkosten                                                                                                            65,92

2 nieuwsbrieven                                                                                                  252,30

Kosten van de wandeltocht op 10 oktober                                                   125,70

Kosten aankoop 1 stempel voor onze stichting                                             20,80

Flyers voor de Gouden Gans                                                                              40,00

Kosten inktpatroon voor de secretaris                                                            41,30

Schoolbanken voor Ginabahar                                                                     2.167,00 

Afwerking muren van een multifunctioneel gebouw Donrapani         1.500,00

Schoolbanken voor Jamchuan                                                                      2.722,00

Ledikanten en matrassen voor Gharghoda geschonken door Laura    4.800,00     voor Fr. Amrit

Naar Wilde Ganzen voor bouw school  in Lailunga                                16.520,00     

Naar spaarrekening                                                                                         2.500,00

                                           Totaal                                                                    32.049,36

Banksaldo per 31 december 2016                                                                                                1.730,24

 

Spaarsaldo per 1 januari 2016                                                                         12.143,67

Rente 2015                                                                                                                   39,41

Naar rekening courant                                                            11.500,00

Van rekening courant                                                                                         2.500,00   

Spaarsaldo per 31 december 2016                                                               3.183,08

 

De bouwkosten  van de school in Lailunga bedragen € 24.780,00.Hier is inbegrepen de premie van de Wilde Ganzen groot € 8.260,00. De bijdrage van onze stichting is € 16.520,00.

 

Tiny Vos en Doortje Bekkers hebben in 2016 een bingomiddag georganiseerd. De netto opbrengst was € 1.100,00 en dit bedrag is betaald aan Fr. Sudhir Bara voor de aankoop van een nieuwe laptop computer.

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op dinsdag 14 februari 2017

Handtekening:   N.L. Brands, penningmeester.   M.H.J. van den Bogaart,secr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2017

 

   Financieel overzicht 2017

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 januari 2017                                                                                                        1.730,24

                                                                                     Ontvangsten                     

Subsidie van de gemeente Landerd                     1.416,49

Bijdrage MOV fietstocht                                         1.500,00            

Opbrengst wandeltocht                                         1.765,75                              

Van spaarrekening                                                   1.500,00

Legaat van Mevr.. Derks                                         5.000,00

Eenmalige bijdragen                                                8.279,46

Structurele                                                                                                                               bijdragen                                                                    3.633,48                                              

  Totaal                                                                      23.095,18

 

                                                                                                      Uitgaven

Contributie Partin                                                                                                 60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                        119,95

Kosten PC leden                                                                                                    71,39

Persoonlijke gift voor Fr. Sudhir Bara                                                         1.000,00

Cadeau Bloemem voor Mevr. Verharen den Bosch                                      29,35

Lesgeld voor kinderen Fr. Sudhir Bara                                                        1.080,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                                       7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies en met Sudhir                    155,00

Bankkosten                                                                                                            65.48

Gift aan MOV Schaijk-Reek 50 jarig bestaan                                                   50,00

Bijeenkomst met Marit de Looijer/ vertellen over haar bezoek India    175,50

Bloem voor Marit                                                                                                  20,00

Omzetten en video maken door Peter en Ben                                               40,00

Kosten nieuwsbrief met porti                                                                          111,30

Kosten van de wandeltocht op 14 oktober                                                   138,44

Kosten aankoop pennen                                                                                   123,49

Kosten aankoop vulpotloden                                                                           109,99

Bijdrage aanleg waterput in Bhelwa                                                           2.145,00

1 waterput in Sisringa en 1 waterput in Chalha                                       5.235,00  

Naar spaarrekening                                                                                      13.000,00

                                           Totaal                                                                    23.737,39

Banksaldo per 31 december   2017                                                                                                                  1.088,03

 Spaarsaldo per 1 januari 2017                                                               3.183,08

Rente 2016                                                                                                                 44,75

Naar rekening courant                                                                           1.500,00

Van rekeningcourant                                                                                    13.000,00   

Spaarsaldo per 31 december 2017                                                                  14.727,83

 

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op donderdag  8 maart 2018

Handtekening:                   

 

N.L. Brands, penningmeester.                          

 

 

 

M.H.J. van den Bogaart,secr.

 

Jaaroverzicht met activiteiten in 2017

JAARVERSLAG   2017    STICHTING PATER VOS INDIA   te SCHAIJK

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt als een jaar waarin we pogingen hebben gedaan om een nieuwe voorzitter te vinden, maar hierin zijn we niet kunnen slagen. Ons streven is erop gericht om de vacature ingevuld te krijgen in 2018.

 

De contacten met de beide bisdommen in India, Bisdom  Jashpur en Bisdom Raigarh zijn goed. We hadden dit jaar meer projecten verwacht, maar het is gebleven bij 2 en beiden voor waterputten: een waterput in Bhelwa in het bisdom Jasphur waarvan de kosten

€ 2.145,00 hebben bedragen.               

Na overboeking stond dit bedrag binnen 4 dagen op de rekening bij de bisschop.

Van dit project hebben we al een keurig verslag van de parochiepriester ontvangen.

 

Het 2e project is van het bisdom Raigarh voor 2 waterputten in de plaats Sisringa en in de plaats Chalha. Voor deze 2 putten hebben we een bedrag ter beschikking gesteld van 

€ 5.235,00. Het is even spannend geweest want het heeft meer dan 2 maanden geduurd vooraleer het bedrag op de rekening van de bisschop werd bijgeschreven. De start van de bouw van deze twee putten heeft vertraging opgelopen, maar de parochiepriester en vicaris- generaal Fr. Sudhir Bara hebben goede hoop om deze 2 putten nog dit jaar te realiseren.

 

In 2017 heeft het bestuur  4  maal vergaderd en samen met de Raad van Advies  5 maal. Daarnaast zijn er commissie bijeenkomsten geweest voor de voorbereiding van de wandeltocht in oktober. Hiervoor is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest.

Aandacht hebben we besteed aan de voorzitter van de wandelsportvereniging Frits Spanjers. Frits is in juni overleden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een wandeltocht voor onze stichting werd opgezet.

Tijdens een bijeenkomst met de werkgroep MOV Schaijk-Reek werd door de voorzitter een cheque overhandigd van €  1.500,00.

De kerstactie op de basis scholen en  de Nieuwjaarsduik op Camping Hartje Groen in de Udensedreef van Schaijk, waren twee mooie projecten welke we samen hebben gedaan met de stichtingen Hulp  Oost Europa, Stichting Kansarmen Roemenie, EOF voor Ghana en onze stichting.

 

Tiny Vos en Doortje Bekkers hebben zich dit jaar weer volledig ingezet voor een kienmiddag met mooie prijzen welke zijn geschonken door de winkeliers en bedrijven van Schaijk. De opbrengst was € 1.200,00 en is besteed voor een waterput bij de school in Lailunga.

 

Marit de Looijer en haar moeder Gerry zijn in 2016 naar India geweest en Marit heeft het project bezocht waarvoor zij en haar vriendin Lotte zich heel erg hebben ingezet na afronding van hun studie op Titus Brandsma Lyceum te Oss.

Op 9 juni 2017 hebben we al onze donateurs en andere belangstellenden uitgenodigd in café-zaal Tielemans en Marit heeft daar verteld over haar reis en over de bijzondere ontvangst bij de school in Bairdih. Die avond heeft ook Fr. Sudhir Bara, die op vakantie in Schaijk was en bij Tiny Vos verbleef, een gloedvol betoog gehouden over zijn werk en de inspanningen die hij verricht om vooral goed onderwijs te realiseren en dit in goede gebouwen. Hij heeft ook verteld dat het niet altijd gemakkelijk is om iets gedaan te krijgen van de lokale overheid en van  de regering.

 

Over het geheel genomen is het een jaar geworden waarin veel acties zijn geweest waarvoor  we onze inzet hebben geleverd. Met de steun van velen kunnen we aan Fr. Sudhir Bara vertellen dat we voldoende middelen bij elkaar hebben om de 2e fase van de bouw van de school te Lailunga kunnen financieren tot een bedrag van ongeveer € 25.000,00. Hierbij is het wel nodig dat we tevens een bijdrage ontvangen van de Wilde Ganzen.

Financieel overzicht 2018

 

   Financieel overzicht 2018

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 januari 2018                                                                  1.088,03

                                                                             Ontvangsten                      Uitgaven

Subsidie van de gemeente Landerd                     1.429,24

Bijdrage MOV fietstocht                                         1.500,00            

Opbrengst wandeltocht                                          2.037,92                              

Van spaarrekening                                                   nilhil

Laura/St. New Life                                                 10.771,82

Schenking uit erfenis                                             15.000,00

Eenmalige bijdragen                                                2.075,00

Structurele bijdragen                                               5.454,53

Opbrengst kienen                                                     1.119,20

Kruisposten                                                                1.035,35

            Totaal                                                            40.423,06

 

Contributie Partin                                                                                               60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                       119,95

Kosten PC leden                                                                                                   71,39

Persoonlijke gift voor Fr. Sudhir Bara                                                           250,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                                      7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                              138,25

Bankkosten                                                                                                            78,37

Bloemetje voor Ingrid                                                                                         10,00

Kruisposten                                                                                                      1.035,35

Kosten nieuwsbrief met porti                               103,80 betaald in 2019

Kosten van de wandeltocht op 14 oktober                                                   107,13

Kosten aankoop fonteintje 2x voor de kerstactie scholen                          43,98

Bijdrage aanleg waterput in Jamchuan                                                      2.316,00

Bijdrage waterput in Banspatra                                                                   2.300,00                                                                                                 

                                           Totaal                                                                      6.537,92

Banksaldo per 31 december 2018                                                           34.973,17

 

Spaarsaldo per 1 januari 2018                                                                   14.727,83

Rente in 2018                                                                                                          2,86   

Spaarsaldo per 31 december 2018                                                           14.730,69

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op vrijdag  8 maart 2019

Handtekening:                   

 

N.L. Brands, penningmeester.               M.H.J. van den Bogaart,secr.