De ANBI status van onze Stichting

De ANBI status van Stichting Pater Vos India

 

                                                                                                                                                                                                                                    Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Pater Vos India door de belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI’s verplicht een aantal gegevens op hun website te plaatsen.Om het zoeken voor U gemakkelijker te maken hebben we deze hieronder op een rij gezet.Ook kunt U ons vinden op de site van de belastingdienst. Vul bij instelling: Stichting Pater Vos India in en als vestigingsplaats Schaijk in.

Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting  aftrekken binnen de geldende regels en de Stichting Pater Vos India hoeft geen successie – of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.

Wilt U ons helpen om de mensen in India een kans te geven op een betere toekomst dan kunt U een donatie overmaken op rekeningnr. NL42RABO0146337573

 1. Naam organisatie

  Stichting Pater Vos India

 2.     RSIN nummer / Kamer van koophandel nummer                        

                RSIN nummer 804185530

                K.v.K. nummer   41085888

 3.     Internet adres 

  http: // www.stichtingpatervosindia.nl .   

 4.  Bezoekadres                   Smidse 145     5374 AJ Schaijk

   Email                             nlbrands@home.nl

   Telefoonnummer           0486-462077      

 5.     Doelstelling

De Stichting Pater Vos India heeft ten doel:Ondersteuning en hulpverlening in de sectoren onderwijs, huisvesting en volksgezondheid binnen het district Raigarh en Jashpur in India.

De stichting tracht haar doel te verwezelijken door projecten als in 1 bedoeld, financieel te steunen.

       6.    Hoofdlijnen beleidsplan

 Het beleidsplan van de stichting is ondergebracht onder een subpagina.

       7.    Bestuurders

              Th. van der Steen, voorzitter 

              M.H.J. v.d. Bogaart, secretaris

              N.L. Brands, penningmeester

              D.L. Vos, lid

              J.M.T.M. Brands-Peeters, lid

       8.    Beloningsbeleid

 

Bestuurders ontvangen geen beloning. Wel mogen zij de gemaakte onkosten declareren.

       9.    Activiteiten

De Stichting Pater Vos ondersteunt voornamelijk kleine lokale projecten op het gebied van onderwijs, water, sanitair en gezondheid.

    10.    Jaarrekening/Jaarverslag

             De jaarrekening is ondergebracht onder een subpagina.

 

Financieel overzicht 2016

   Financieel overzicht 2016

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 jan. 2016                                                                                                    1.171,42

                                                                                     Ontvangsten                     

Subsidie van de gemeente Landerd                     1.409,44

Bijdrage van Mevr. Uit den Bosch                         2.000,00

Zusters Dominicanessen                                         1.000,00

Bijdrage MOV fietstocht                                         2.500,00

Mevr. Laura voor stapelbedden en matr.           4.800,00            

Opbrengst wandeltocht                                          1.989,05

Kruispost                                                                          75,00                               

Van spaarrekening                                                 11.500,00

Gift van buurtver, Bossestraat                                  100,00

Bijdrage voor de aankoop Waka Waka                   482,96

Eenmalige bijdragen                                                3.095,77

Structurele bijdragen                                               3.655,96

                  Totaal                                                      32.608,18

                                                                                                                   UItgaven:

Contributie Partin                                                                                                60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                        119,95

Kosten PC leden                                                                                                    71,39

Kruispost                                                                                                                75.00

Cadeaubon voor Netty Tielemans                                                                    20,00

Lesgeld voor kinderen Fr. Sudhir Bara                                                           800,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                                       7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                              140,50

Bankkosten                                                                                                            65,92

2 nieuwsbrieven                                                                                                  252,30

Kosten van de wandeltocht op 10 oktober                                                   125,70

Kosten aankoop 1 stempel voor onze stichting                                             20,80

Flyers voor de Gouden Gans                                                                              40,00

Kosten inktpatroon voor de secretaris                                                            41,30

Schoolbanken voor Ginabahar                                                                     2.167,00 

Afwerking muren van een multifunctioneel gebouw Donrapani         1.500,00

Schoolbanken voor Jamchuan                                                                      2.722,00

Ledikanten en matrassen voor Gharghoda geschonken door Laura    4.800,00     voor Fr. Amrit

Naar Wilde Ganzen voor bouw school  in Lailunga                                16.520,00     

Naar spaarrekening                                                                                         2.500,00

                                           Totaal                                                                    32.049,36

Banksaldo per 31 december 2016                                                                                                1.730,24

 

Spaarsaldo per 1 januari 2016                                                                         12.143,67

Rente 2015                                                                                                                   39,41

Naar rekening courant                                                            11.500,00

Van rekening courant                                                                                         2.500,00   

Spaarsaldo per 31 december 2016                                                               3.183,08

 

De bouwkosten  van de school in Lailunga bedragen € 24.780,00.Hier is inbegrepen de premie van de Wilde Ganzen groot € 8.260,00. De bijdrage van onze stichting is € 16.520,00.

 

Tiny Vos en Doortje Bekkers hebben in 2016 een bingomiddag georganiseerd. De netto opbrengst was € 1.100,00 en dit bedrag is betaald aan Fr. Sudhir Bara voor de aankoop van een nieuwe laptop computer.

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op dinsdag 14 februari 2017

Handtekening:   N.L. Brands, penningmeester.   M.H.J. van den Bogaart,secr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2017

 

   Financieel overzicht 2017

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 jan. 2017                                   Ontvangsten                     

Subsidie van de gemeente Landerd                     1.416,49

Bijdrage MOV fietstocht                                         1.500,00            

Opbrengst wandeltocht                                         1.765,75                              

Van spaarrekening                                                   1.500,00

Legaat van Mevr.. Derks                                         5.000,00

Eenmalige bijdragen                                                8.279,46

Structurele                                                                                                                               bijdragen                                                                    3.633,48                                              

  Totaal                                                                      23.095,18

 

                                                                                                                             Uitgaven

Contributie Partin                                                                                                 60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                        119,95

Kosten PC leden                                                                                                    71,39

Persoonlijke gift voor Fr. Sudhir Bara                                                         1.000,00

Cadeau Bloemem voor Mevr. Verharen den Bosch                                      29,35

Lesgeld voor kinderen Fr. Sudhir Bara                                                        1.080,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                                        7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies en met Sudhir                    155,00

Bankkosten                                                                                                              65.48

Gift aan MOV Schaijk-Reek 50 jarig bestaan                                                   50,00

Bijeenkomst met Marit de Looijer/ vertellen over haar bezoek India    175,50

Bloem voor Marit                                                                                                  20,00

Omzetten en video maken door Peter en Ben                                               40,00

Kosten nieuwsbrief met porti                                                                          111,30

Kosten van de wandeltocht op 14 oktober                                                   138,44

Kosten aankoop pennen                                                                                   123,49

Kosten aankoop vulpotloden                                                                           109,99

Bijdrage aanleg waterput in Bhelwa                                                           2.145,00

1 waterput in Sisringa en 1 waterput in Chalha                                       5.235,00  

Naar spaarrekening                                                                                       13.000,00

                                           Totaal                                                                    23.737,39

Banksaldo per 31 december   2017                                                                                                                  1.088,03

 Spaarsaldo per 1 januari 2017                                                                     3.183,08

Rente 2016                                                                                                               44,75

Naar rekening courant                                                                                     1.500,00

Van rekeningcourant                                                                                      13.000,00   

Spaarsaldo per 31 december 2017                                                             14.727,83

 

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op donderdag  8 maart 2018

Handtekening:                   

 

N.L. Brands, penningmeester.                          

 

 

 

M.H.J. van den Bogaart,secr.

 

Jaaroverzicht met activiteiten in 2017

JAARVERSLAG   2017    STICHTING PATER VOS INDIA   te SCHAIJK

Het jaar 2017 wordt gekenmerkt als een jaar waarin we pogingen hebben gedaan om een nieuwe voorzitter te vinden, maar hierin zijn we niet kunnen slagen. Ons streven is erop gericht om de vacature ingevuld te krijgen in 2018.

 

De contacten met de beide bisdommen in India, Bisdom  Jashpur en Bisdom Raigarh zijn goed. We hadden dit jaar meer projecten verwacht, maar het is gebleven bij 2 en beiden voor waterputten: een waterput in Bhelwa in het bisdom Jasphur waarvan de kosten

€ 2.145,00 hebben bedragen.               

Na overboeking stond dit bedrag binnen 4 dagen op de rekening bij de bisschop.

Van dit project hebben we al een keurig verslag van de parochiepriester ontvangen.

 

Het 2e project is van het bisdom Raigarh voor 2 waterputten in de plaats Sisringa en in de plaats Chalha. Voor deze 2 putten hebben we een bedrag ter beschikking gesteld van 

€ 5.235,00. Het is even spannend geweest want het heeft meer dan 2 maanden geduurd vooraleer het bedrag op de rekening van de bisschop werd bijgeschreven. De start van de bouw van deze twee putten heeft vertraging opgelopen, maar de parochiepriester en vicaris- generaal Fr. Sudhir Bara hebben goede hoop om deze 2 putten nog dit jaar te realiseren.

 

In 2017 heeft het bestuur  4  maal vergaderd en samen met de Raad van Advies  5 maal. Daarnaast zijn er commissie bijeenkomsten geweest voor de voorbereiding van de wandeltocht in oktober. Hiervoor is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest.

Aandacht hebben we besteed aan de voorzitter van de wandelsportvereniging Frits Spanjers. Frits is in juni overleden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een wandeltocht voor onze stichting werd opgezet.

Tijdens een bijeenkomst met de werkgroep MOV Schaijk-Reek werd door de voorzitter een cheque overhandigd van €  1.500,00.

De kerstactie op de basis scholen en  de Nieuwjaarsduik op Camping Hartje Groen in de Udensedreef van Schaijk, waren twee mooie projecten welke we samen hebben gedaan met de stichtingen Hulp  Oost Europa, Stichting Kansarmen Roemenie, EOF voor Ghana en onze stichting.

 

Tiny Vos en Doortje Bekkers hebben zich dit jaar weer volledig ingezet voor een kienmiddag met mooie prijzen welke zijn geschonken door de winkeliers en bedrijven van Schaijk. De opbrengst was € 1.200,00 en is besteed voor een waterput bij de school in Lailunga.

 

Marit de Looijer en haar moeder Gerry zijn in 2016 naar India geweest en Marit heeft het project bezocht waarvoor zij en haar vriendin Lotte zich heel erg hebben ingezet na afronding van hun studie op Titus Brandsma Lyceum te Oss.

Op 9 juni 2017 hebben we al onze donateurs en andere belangstellenden uitgenodigd in café-zaal Tielemans en Marit heeft daar verteld over haar reis en over de bijzondere ontvangst bij de school in Bairdih. Die avond heeft ook Fr. Sudhir Bara, die op vakantie in Schaijk was en bij Tiny Vos verbleef, een gloedvol betoog gehouden over zijn werk en de inspanningen die hij verricht om vooral goed onderwijs te realiseren en dit in goede gebouwen. Hij heeft ook verteld dat het niet altijd gemakkelijk is om iets gedaan te krijgen van de lokale overheid en van  de regering.

 

Over het geheel genomen is het een jaar geworden waarin veel acties zijn geweest waarvoor  we onze inzet hebben geleverd. Met de steun van velen kunnen we aan Fr. Sudhir Bara vertellen dat we voldoende middelen bij elkaar hebben om de 2e fase van de bouw van de school te Lailunga kunnen financieren tot een bedrag van ongeveer € 25.000,00. Hierbij is het wel nodig dat we tevens een bijdrage ontvangen van de Wilde Ganzen.

Financieel overzicht 2018

 

   Financieel overzicht 2018

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 januari 2018                                                                  1.088,03

                                                                             Ontvangsten                      Uitgaven

Subsidie van de gemeente Landerd                     1.429,24

Bijdrage MOV fietstocht                                         1.500,00            

Opbrengst wandeltocht                                          2.037,92                              

Van spaarrekening                                                   nilhil

Laura/St. New Life                                                 10.771,82

Schenking uit erfenis                                             15.000,00

Eenmalige bijdragen                                                2.075,00

Structurele bijdragen                                               5.454,53

Opbrengst kienen                                                     1.119,20

Kruisposten                                                                1.035,35

            Totaal                                                            40.423,06

 

Contributie Partin                                                                                               60,00

Kosten website 1.2.3.                                                                                       119,95

Kosten PC leden                                                                                                   71,39

Persoonlijke gift voor Fr. Sudhir Bara                                                           250,00

Kamer van koophandel uittreksel                                                                      7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                              138,25

Bankkosten                                                                                                            78,37

Bloemetje voor Ingrid                                                                                         10,00

Kruisposten                                                                                                      1.035,35

Kosten nieuwsbrief met porti                               103,80 betaald in 2019

Kosten van de wandeltocht op 14 oktober                                                   107,13

Kosten aankoop fonteintje 2x voor de kerstactie scholen                          43,98

Bijdrage aanleg waterput in Jamchuan                                                      2.316,00

Bijdrage waterput in Banspatra                                                                   2.300,00                                                                                                 

                                           Totaal                                                                      6.537,92

Banksaldo per 31 december 2018                                                           34.973,17

 

Spaarsaldo per 1 januari 2018                                                                   14.727,83

Rente in 2018                                                                                                          2,86   

Spaarsaldo per 31 december 2018                                                           14.730,69

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op vrijdag  8 maart 2019

Handtekening:                   

 

N.L. Brands, penningmeester.               M.H.J. van den Bogaart,secr.

 

 

Jaarverslag van de Stichting over 2018

Het jaar 2018 is een jaar geworden van overleg en zoeken naar een nieuwe voorzitter en bestuur voor onze Stichting. Inmiddels hebben we enkele mensen benaderd die hun medewerking hebben toegezegd.

Vanuit het huidige bestuur, maar zeker ook van onze nieuwe kandidaat bestuurders mogen we stellen dat we er samen uit zullen komen en dat we kunnen zeggen dat we in onze missie zullen slagen.

 

De contacten met de beide bisdommen in India, Bisdom Jasphur en Bisdom Raigarh zijn goed. In 2017 hebben we ons ingespannen om voldoende middelen te vergaren om het 2e gedeelte van de nieuwbouw van de school in Lailunga te kunnen realiseren. Het eerste gedeelte is keurig afgewikkeld en ook Wilde Ganzen heeft het project positief afgesloten.

We hadden dit jaar meer projecten verwacht, maar het is gebleven bij 2 en beiden voor waterputten: en wel een waterput in Jamchuan in het bisdom Jasphur waarvan de kosten     € 2.316,00 hebben bedragen.   Na overboeking stond dit bedrag binnen 4 dagen op de rekening bij de bisschop.

Van dit project hebben we al een keurig verslag van de parochiepriester ontvangen.

 

Het 2e project is eveneens van het bisdom Jasphur in de plaats Banspatra.    De kosten van deze put bedroegen € 2.300,00. Ook dit bedrag stond snel op de rekening van de bisschop en er is een mooi verslag van gemaakt.

 

Het Bestuur heeft  7 maal vergaderd en samen met de Raad van Advies  6 maal. Daarnaast zijn er commissie bijeenkomsten geweest voor de voorbereiding van de wandeltocht in oktober; hiervoor is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest. De opbrengst van de wandeltocht bedroeg netto      € 1.930,79

Van de gemeente Landerd hebben we ook dit jaar weer een mooi subsidiebedrag mogen ontvangen groot €  1.429,24

 

Tijdens een bijeenkomst met de werkgroep MOV Schaijk-Reek werd door de voorzitter van de MOV een cheque overhandigd van                €  1.500,00.

 

Tiny Vos en Doortje bekkers hebben zich ook dit jaar zich volledig ingezet voor een kienmiddag met mooie prijzen welke zijn geschonken door de winkeliers en bedrijven van Schaijk. De opbrengst bedroeg     €  1.119,20.

 

De kerstactie op de beide basisscholen en de Nieuwjaarsduik op Hartje Groen aan de Udensedreef van Schaijk, waren twee mooie projecten welke we samen hebben gedaan met de stichtingen Oost Europa, Stichting Roemenie, EOF voor Ghana en onze stichting.

 

Van de Stichting New Life hebben we een heel mooie donatie ontvangen groot

€ 10.771,82. Dit bedrag is bestemd voor de aankoop van schoolbankjes en tafeltjes groot   2.300,00. Het overige bedrag zal besteed worden aan de nieuwbouw voor het lerarenverblijf in Gharghoda,

 

Uit de nalatenschap van oud voorzitter Willem Vergeer hebben we een prachtige donatie mogen ontvangen groot €  15.000,00.

 

Naast de inspanningen voor het vinden van een nieuwe voorzitter en bestuursleden kunnen we zeggen dat we een mooi jaar achter de rug hebben. We hebben geholpen in diverse projecten waar onze hulp werd  gevraagd en we hebben kunnen sparen voor de bouw van een lerarenverblijf in Gharghoda. Op het eind van 2018 hebben we de noodzakelijke goedkeuring gekregen van Wilde Ganzen en is de betaling begin 2019 gedaan groot € 20.720,70.

 

Schaijk, juni 2019

 

 

 

Jaarverslag van onze stichting

Jaarverslag 2019 Stichting Pater Vos India

 

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar geworden. De zoektocht naar een nieuw bestuurslid en beoogd voorzitter hebben we positief kunnen afronden. Theo van de Steen wonende te Schaijk aan de Kruilier no 11 heeft toegezegd dat hij de functie van voorzitter op zich neemt.

De contacten met de beide bisdommen in India zijn goed. De bisschoppen Paul Toppo en Emanuel Kerketta zijn op ad-limina bezoek geweest in Rome en bij deze reis hebben ze ook afspraken gemaakt in Aken bij Missio. Dan is Schaijk niet zo ver weg en de beide bisschoppen zijn ook in Schaijk geweest en hebben gelogeerd bij Nico en Jeanne Brands.                                  Dit waren mooie dagen en we hebben met hen de gang van zaken in India kunnen bespreken.

De beide bisschoppen brachten een project mee en deze zullen worden besproken in onze vergadering van de stichting.

Bisschop Kerketta hebben we begeleid naar Aken en Bisschop Toppo hebben we opgehaald op het station in Den Bosch. Bisschop Toppo heeft vanuit Schaijk een bezoek gebracht aan Lourdes. De reis hebben wij voor hem geregeld.

Voor de aankoop van computers voor een school in Kunkuri hebben we een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.000,00.

Voor het bisdom Raigarh voor de bouw van een hostel hebben we € 22.000,00 beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 15.000,00 is naar de rekening van de bisschop overgeboekt. Het tweede  bedrag van ongeveer € 7.000,00 zal op een later tijdstip beschikbaar komen na een tussenrapportage over de voortgang van het project.

 Met veel inzet en plezier hebben we medegewerkt samen met EOF,  Stimiro en stichting             Oost Europa om de Nieuwjaarsduik bij Camping Hartje Groen mogelijk te maken. De opbrengst wordt verdeeld onder de vier stichtingen.

 Samen met Wilde Ganzen hebben we in 2018 een project voorbereid voor de bouw van een lerarenverblijf in Gharghoda. Een project van ruim 31.000,00 euro waarvan de Wilde Ganzen het een derde gedeelte voor haar rekening neemt. Ook de stichting New Life neemt een bedrag van  € 8.700,00 voor hun rekening en het overige bedrag groot € 12.020,00  is door onze stichting bij elkaar gebracht en het overige gedeelte is door de Wilde ganzen bijgedragen.                              Met de bouw zijn zij inmiddels gestart.

Voor de aankoop van 100 bankjes en tafels voor de leerlingen in Gharghoda. De kosten ad            € 2.300,00 zijn door de stichting New Life via onze rekening betaald. Van dit project hebben we een verslag mogen ontvangen.

Fr. Sudhir Bara heeft voor 2 waterputten in Birsingha en Khamhar een verzoek gedaan voor de realisatie van 2 putten. De betaling van € 5.988,00 is gedaan. Het verslag van deze 2 putten zal in 2020 worden gedaan.

Fr. Sudhir geeft aan dat in zijn nieuwe parochie Dharamchaigarh grote problemen zijn om voldoende goed water op te pompen. Een nieuwe pomp slaan zal de oplossing zijn.

Voor dit project hebben we €  3.300,00 beschikbar gesteld.

Tijdens een bijeenkomst met de werkgroep MOV Schaijk-Reek hebben we een donatie mogen ontvangen groot €  1.500,00.

Onder mooie weeromstandigheden hebben we ook dit jaar op 12 oktober de

Pater Vos wandeltocht mee helpen organiseren. De wandelsportvereniging Ons genoegen neemt het grootste gedeelte van de organisatie voor haar rekening. De netto opbrengst van de wandeltocht bedroeg € 1.794,80. 

De kerstactie in de maand december op onze beide basisscholen was wederom goed opgezet. De Schaijkse stichtingen welke werken voor de arme bevolkingsgroepen hebben goed hun best gedaan. Hiermede krijgen de vier stichtingen onder de Schaijkse inwoners immers een grotere bekendheid.

In 2019 hebben we 6 maal met het bestuur vergaderd. Daarnaast is het bestuur samen met de Raad van Advies eveneens 6 keer bij elkaar geweest. Voor de organisatie van de Pater Vos wandeltocht is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest samen met wandelclub Ons Genoegen.

Er is een commissie in het leven geroepen om het 25 jarig bestaan van onze stichting te organiseren op 19 september 2020. Deze heeft 5 keer vergaderd. Het programma komt er goed uit te zien.

Financieel overzicht 2019

 

   Financieel overzicht 2019

Stichting Pater Vos India

 

Banksaldo per 1 januari 2019                                                                              €  34.973,17

                                                                     Ontvangsten                                         Uitgaven

Subsidie van de gemeente Landerd      1.429,24                1.452,11

Bijdrage MOV fietstocht                         1.500,00               1.500,00

Opbrengst wandeltocht                          2.037,92               1.794,80                 

Van spaarrekening                                       nilhil              12.000,00

Laura/St. New Life                                 10.771,82                 nihil

Schenking uit erfenis                            15.000,00             58.500,00

Eenmalige bijdragen                               2.075,00               5.355,95

Structurele bijdragen                              5.454,53               4.536,68

Opbrengst kienen                                    1.119,20              1.278,95

Kruisposten                                             1.035,35              1.035,00

            Totaal                                         40.423,06           87.450,49

 

Contributie Partin                                                                               60,00                 70,00

Kosten website 1.2.3.                                                                       119,95               134,95

Kosten PC leden                                                                                  71,39                  71,39

Persoonlijke gift ,kienopbrengst en schoolgeld voor Fr. Sudhir Bara  250,00          3.800,00   

Naar spaarrekening                                                                                                  58.500,00

Kamer van Koophandel                                                                           7,50

Vergaderkosten bestuur en Raad van Advies                                      138,25               123,65

Bankkosten                                                                                             78,37                93,58

Bijeenkomst Hartje Groen met Fr. Sudhir in april                                                        140,00

Bloemetje                                                                                              10,00                 85,50

Kruisposten                                                                                       1.035,35           1.035,00

Kosten nieuwsbrief met porti  van 2018 en 2019                                                         190.20 

Kosten van de wandeltocht op 14 oktober                                          107,13              181,17

Kosten aankoop pennen                                                                          43,98             198,49

Gift voor de 2 bisschoppen op bezoek in Schaijk                                                          500,00

Kosten notaris voor bevestigenvantestament                                                                 60,50

Fr. Sudhir bezoek 25 jaar St. Pater Vos                                                                     1.134,95           

Bijdrage aankoop bankjes voor school Gharghoda                                                     2.300,00

Betaald aan Wilde Ganzen voor lerarenverblijf Gharghoda                                     20.720,70

Steun voor 2 waterputten Birsingha                                                                           5.988,00   

Steun voor waterput Fr. Sudhir Dharamchaigarh                                                       3.300,00 

computers voor school in Kunkuri                                                                              4.000,00 

Bouw Hostel in Bairdih voor jongens en meisjes                                                      15.000,00   

Bijdrage aanleg waterput in Jamchuan                                         2.316,00                               

Bijdrage waterput in Banspatra                                                     2.300,00

                                                                 Totaal                                                                                                                                                                                    6.537,92       117.627,74

 

Banksaldo per 31 december 2019                                                                              4.795,92

Spaarsaldo per 1 januari 2019                                                                                 14.730,69

opname voor project Gharghoda                                                                             12.000,00

Storting vanuit nalatenschap Mevr verstappen                                                       58.500,00

Rente van de bank                                                                                                            1,63    Spaarsaldo per 31 december 2019                                                                          61.232,32

 

 

Besproken en goedgekeurd in de vergadering van het bestuur van stichting Pater Vos India op donderdag 13 februari 2020

Handtekening:                   

 

N.L. Brands, penningmeester.                                          M.H.J. van den Bogaart, secretaris