Nieuwsbrief december 2013

   Secretariaat:    M.H.J. v.d. Bogaart

   Adres:              Smidse 145

                          5374 AJ  SCHAIJK

   E-mail:             twvdbogaart@home.nl

  IBAN nr:             NL42 RABO 0146 3375 73 

                           St. Pater Vos In Schaijk

   Inschrijvingsnr.   410 85 888

                           K.v.K. Oost-Brabant

    Geregistreerd:  ANBI                                 

                                                        

NIEUWSBRIEF  DECEMBER  2013  

 ER IS EEN KINDEKE  GEBOREN OP AARD…….

……………….. KAN ONS KINDJE LATER OOK NAAR SCHOOL ……

Aan de donateurs, begunstigers

en belangstellenden van

Stichting Pater Vos India

 ZALIG  KERSTFEEST

 VREDE EN ALLE GOEDS

 OOK VOOR 2014

 VOOR U ZELF EN

 VOOR AL UW DIERBAREN

 Het jaar 2013 nadert het einde.

Terugkijkend is het snel gegaan. Veel mooie momenten hebben we mogen beleven. Soms ook minder mooie, soms zelfs droevige en pijnlijke momenten. We weten niet wat de dag van morgen biedt. Hoop en vertrouwen in de toekomst is een waardevol goed. Dat geldt ook voor :

INDIA:                 LAND VAN RIJKDOM      –            LAND VAN ARMOEDE

                          LAND VAN TEMPELS      –            LAND VAN HUTJES

                          LAND  VAN SNEL VERKEER –        LAND VAN RIKSJA’S

                           LAND VAN ICT-ERS         –           LAND VAN ANALFABETEN

 

Mag de bevolking in ons projectgebied in Midden-India zich verheugen in een betere toekomst. Graag geven wij u de berichten door die ons vanuit India bereiken. De ontvangst van het projectbedrag, de verslagen van de projecten en de foto’s van het resultaat geven een goed beeld evenals het verslag in cijfers van de gemaakte kosten .

Maar ook berichten over teleurstelling, ‘the struggle for life’, over moeilijkheden bij de aanvoer van bouwmaterialen, over tekort aan werknemers, over ongelukken in het drukke verkeer.

Van harte hopen wij dat u onze Nieuwsbrief leest en meeleeft met de mensen daar. Wij proberen positief te blijven. Alle steun is belangrijk en komt ten goede aan de bevolking van India. Dus niets  blijft aan de strijkstok! 

ONTWIKKELINGSHULP  –  CORRUPTIE  –  FRAUDE

 Met verbazing maar ook ergernis nam ik recent kennis van een beknopte enquête in één van de dagbladen over de relatie ontwikkelingshulp en fraude. Ongeveer 300 personen namen hier aan deel. De stelling luidde als volgt:

”Ontwikkelingshulp blijft ondanks fraude waardevol”. Persoonlijk ben ik van mening dat deze stellingname onjuist is en met klem moet worden afgewezen. Fraude in het algemeen dient te worden veroordeeld en in bijzondere mate in relatie tot ontwikkelingshulp. Hierover mag geen onduidelijkheid bestaan!

Helaas is de realiteit dat de corruptie c.q. frauduleus handelen zich niet laat uitroeien. Wie daarin gelooft miskent helaas de dynamiek van macht en in het bijzonder eigenbelang. Werkelijk een trieste vaststelling van feiten die desastreus zijn voor een effectieve aanpak van het armoede vraagstuk in de wereld. Om het beleid van armoede- en hongerbestrijding te doen slagen zou - binnen het kader van goed bestuur - internationaal meer aandacht moeten worden besteed aan corruptie c.q. fraudebestrijding.

De indruk bestaat dat organisaties die kleinschaligheid als uitgangspunt

hanteren  bij  het  te  voeren beleid  minder  vatbaar  zijn  voor corruptie praktijken.

 Stichting Pater Vos India verleent dan ook grote prioriteit aan de bestrijding van dit kwaad en tracht op passende wijze een bescheiden bijdrage te leveren.

 Inmiddels naderen we met rasse schreden het nieuwe jaar 2014. Het is zinvol terug te kijken naar de resultaten die onze stichting heeft bereikt.

 Een woord van dank aan alle medewerkers is op zijn plaats. Leden van het bestuur en Raad van Advies maar ook vele vrijwilligers hebben zich ingezet een bijdrage te leveren ter bestrijding van armoede en honger in een deel van India.

Tenslotte wens ik alle belangstellenden voor  Stichting Pater Vos gezegende en prettige Kerstdagen toe en een voorspoedig 2014!

 Willem Vergeer,  voorzitter.

PROJECTEN DIE DE AANDACHT VRAGEN

 Bouw van de CHACHA NEHRU MIDDLE SCHOOL IN BAIRDIH  (Project 185)

Bouwkosten:  € 25.000,00

Jaren geleden brachten Marit de Looijer en Lotte School in samenwerking met Stichting Pater Vos India en Wilde Ganzen  een prachtig project tot stand: de Chacha Nehru  High School in Bairdih. De Primary/ Lagere School was er al, evenals de Middle School. Maar deze Middle School was in zeer slechte staat. De deskundige mediator van Wilde Ganzen gaf na controle advies om een totaal nieuwe school te bouwen. Samen met Wilde Ganzen, de bijdrage van de MOV fietstocht en sponsorgeld van Stichting Pater Vos India brachten de € 25.000,00 bij elkaar. Het gebouw is bijna klaar. 

 Maar dan komt de brief met grote vraagtekens en zorgen: het overgemaakte bedrag  is op voordat het gebouw helemaal klaar is. Oorzaken: Lange wachttijd  voor toestemming om te starten, de waardevermin-dering van de Roepie en bouwmaterialen zijn heel duur geworden, vooral cement en ijzer. Het bestuur van de stichting vergadert. Wat te doen?  Conclusie: Een school die niet af is, is geen school. Daarom gaan we het tekort aan geld overmaken. Totale meerkosten: € 4.700,00

Op de foto is de trap te zien. Zo kan er later een verdieping op gebouwd worden.

Volgende projectaanvraag:

Een toiletgebouw € 6.569,00 !

JAMCHUAN  HOOPT OP NIEUWE MOGELIJKHEDEN

In navolging en als dank voor het leven van Pater Martien Vos S.J. is een nieuwe parochie gevormd, die de naam Martinus Parochie gaat dragen.

De Pastorie voor Fr. Eric is klaar, de kerk nadert door steun uit Amerika haar voltooiing en ook voor de school had de Bisschop geld ontvangen uit Amerika. Maar: het geld is op en de school half af!

We zagen de school, stenen voor de afbouw lagen er, maar er was geen geld om werknemers  de school succesvol af te laten werken. Bisschop Kerketta vroeg ons mee te helpen deze school te realiseren.

Kosten  € 10.900,65. Wilde Ganzen financierde € 3.867,97. St.P.Vos India  bracht dankzij de donateurs € 7.032,68 bij elkaar. 

 

19 oktober 2013        1e Herfstwandeltocht   Schaijk

Altijd is er de vraag:

Waar vinden wij sponsors, waar zijn de mensen, die samen met ons ingaan op de projecten en van harte hun steun bieden.

Het is brainstormen voor de leden van het bestuur en de Raad van Advies.

Hulp wordt gezocht bij deskundigen. En dan: iets nieuws!

Op zaterdag 19 oktober werd in Schaijk de 1e herfst-wandeltocht georganiseerd met als doel : kinderen in India meer mogelijkheden bieden tot onderwijs.

De wandelaars konden kiezen uit een tocht van 25 – 15 – 10 of 5 km. Volwassenen betaalden € 5,00, kinderen € 3,00.

Alles was voorbereid met hulp van de Schaijkse wandelvereniging ‘Ons Genoegen’. De route werd uitgezet, de pauzeplaats werd bemand en voorzien van koffie/thee/frisdrank/soep. De deelnemers werden verwelkomd met muziek door Gertwin Vissers. Klasse! Appels werden uitgedeeld, ter beschikking gesteld door fa. Jonkergouw. Dank! Bij de finish kreeg ieder een kop soep aangeboden. De wandelaars waren vol lof  over de tocht en onze naam is genoteerd op hun kalender. Dank aan allen

BIJZONDER  BEZOEK  UIT   INDIA

Vorig jaar wilde de heer Harrie Jans de grote reis naar India maken en een bezoek brengen aan Raigarh, naar Fr. Sudhir Bara die al  meermalen bij hem had gelogeerd als hij in Nederland was. Helaas ging de reis van Harrie naar India niet door op advies van de huisarts en de specialist van het ziekenhuis. Dit jaar nodigde hij in het geheim Fr. Sudhir uit op zijn verjaardag. Het werd een grote verrassing toen Fr. Sudhir plotseling de zaal inkwam om Harrie te feliciteren. Voor velen was het een gelukkig weerzien.   

Nog meer te doen…

Fr. Sudhir gebruikte zijn tijd ook  om bezoeken af te leggen en om zijn plannen en zijn werk te bespreken met het bestuur en de Raad van Advies van Stichting Pater Vos India.

Dankbaar was hij ook de Schaijkse MOV-groep  voor de financiële  steun. Vol goede moed is hij weer naar India teruggegaan.

 ERNSTIG  ONGELUK

Jaren geleden, toen Pater Martien Vos nog leefde was een van de

1e aanvragen: Schenk ons een jeep. En de jeep is gekomen, dankzij MIVA Nederland. De jeep is  jarenlang van dienst geweest. Tot die fatale dag.  Op 26 maart van dit jaar reed Fr. Ranjeet in deze jeep met naast zich Fr Pradeep. Plotseling kwam een grote truck met grote snelheid hen tegemoet, ramde de jeep en reed door. Fr. Pradeep overleed kort daarop, Fr. Ranjeet overleefde ter nauwernood het ongeluk. De jeep is weggesleept. Totalloss!  Projectaanvraag: Nieuwe Jeep!   Helpt U mee?

RESULTATEN 2013   OM    TROTS   OP   TE   ZIJN

Pr 185 Nieuwbouw School Bairdih (met Wilde Ganzen  )            € 25.000,00

Pr 185A Extra ondersteuning School Bairdih                              €   4.700,00

Pr  185B Toiletgebouw bij scholencomplex Bairdih                    €   6.569,00

Pr 189 Afwerking school Jamchuan                                           €   7.032,68

Pr 190 Bouw verdieping op Social Centre Raigarh                      €   2.300,00

Pr 193 Bouw Parochiemuur in Kotba                                          €   2.500,00

Pr 194 Generator voor scholencomplex Bairdih                          €   1.849,00

 

PUZZEL   MEE EN  ZOEK DE OPLOSSING

 

R

K

E

R

K

E

T

T

A

D

A

O

N

K

U

L

E

G

N

O

I

L

O

O

H

C

S

A

T

W

G

I

N

A

B

A

H

A

R

A

A

R

M

S

L

A

N

G

E

T

R

E

D

N

I

L

B

I

S

E

H

U

R

V

O

S

R

IJ

S

R

J

A

S

H

P

U

R

G

E

P

J

K

E

R

K

Z

O

C

H

O

E

K

I

N

D

E

R

E

N

M

E

T

U

T

O

I

L

E

T

P

P

K

!

N

E

I

T

R

A

M

 

Arm                                 Toilet                             Rijst      

Kinderen                          Ginabahar                       Blinde

School                             Raigarh                           Martien

Kerk                               Jashpur                            Vos

Ongeluk                           Kerketta                         Jeep

Waterpomp                      Kunkuri                           Slang                  

 

Woorden met betrekking tot India.

Streep de gegeven woorden weg (sommige letters kunnen meermaal gebruikt worden). Vorm van de overgebleven letters de oplossing. Insturen op e-mail nlbrands@home.nl

of in de brievenbus van Hofstede 25. Loting onder de goede oplossingen. De winnaar krijgt een aandenken.

 SAMEN  ZIJN WE STERK

 Samenwerken, waar dan ook:

Een weefwerk van schering en inslag.

Samenwerken, met wie dan ook:

Jij tilt en ik draag het weefwerk van samen.

Samenwerken, hoe dan ook:

Even schering en inslag worden

Begeesterd mee weven aan een brug naar elkaar.

Laten wij elkaar tot schering en inslag zijn:

Zo wordt onze samenwerking

Tot een weefwerk van de goede Geest……

                                                                          Naar tekst van Felicia Dekkers

Waarom werken voor India?

Missionaris pater Martien Vos S.J. geboren in Schaijk, leidde ons naar zijn mensen in India. Hij leefde en werkte met hen, was zeer begaan met hen.

 Waarom nu nog doorgaan in zijn voetspoor?

Jarenlang is deze bevolkingsgroep achtergesteld. De arme bevolking kon niet opkomen voor hun rechten. Het kastenstelsel gaf de rangorde waartoe je behoorde. De missionarissen leerden hen, dat ieder mens gelijk is en gelijkwaardig behandeld moet worden.

Welk deel van India wordt bedoeld in de ondersteuning door de stichting?De districten Raigarh en Jashpur in de deelstaat Chhattisgarh  in het centrale deel van India.

 Wat zijn de ervaringen van de stichting aangaande fraude?

Door de goede contacten wordt elke overboeking aan de contactpersoon gemeld en gevraagd bericht te sturen hoeveel en wanneer het bedrag op hun rekening is bijgeschreven. Na elk project wordt verslag gevraagd in woord en beeld over het beoogde project. Dit alles gebeurt metterdaad.

 Stichting Pater Vos India         IBAN nr:  NL42 RABO 0146 3375 73

Bestuur:  Willem Vergeer, Tiny v.d. Bogaart, Nico Brands Tiny Vos, Jeanne Brands

Raad van Advies: Doortje Bekkers, Ingrid v.d. Burgt, Wim van   Druten, 

                                 Alda Lange, Coby Lange, Huub Stoltz