Nieuwsbrief december 2012

 NIEUWSBRIEF  DECEMBER  2012

 

Zalig  Kerstfeest  en  een  voorspoedig   2013

 

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden van                       

Stichting Pater Vos India

                           

Het Kerstfeest alsmede het nieuwe jaar 2013 nadert met rasse schreden en op veel plaatsen zien we de traditionele versiering en verlichting zowel binnen als buiten de huizen verschijnen.

 

Voor ons mensen is Kerstmis het feest van licht en vrede. Het past ons in deze dagen om, behalve met het nuttigen van een heerlijke maaltijd en een glas wijn, ons een moment bezig te houden met de vraag of met name het feest van de vrede in onze dagen geen geweld wordt aangedaan.

 

Op tal van plaatsen in de wereld is helaas van werkelijke vrede geen sprake maar vindt zinloos geweld plaats en worden mensenrechten met  voeten getreden. Vrijwel dagelijks worden wij via de media geconfronteerd met de meest afschuwelijke vorm van geweld zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten.

 

De armoede in de wereld zou in deze dagen bijzondere aandacht moeten hebben. Immers ieder mens op deze aarde heeft recht op een eerlijk deel van de rijkdom!

Helaas leven 1,4 miljard mensen in de wereld in grote armoede. Hoe is het mogelijk dat de rijkdommen op deze aarde zo onevenredig worden verdeeld terwijl voor iedereen voldoende voedsel aanwezig zou kunnen zijn. Het is de moeite waard tijdens de komende feestdagen hierbij een ogenblik stil te staan en ons af te vragen in hoeverre wijzelf tekort schieten bij het streven een betere toekomst te bieden voor iedereen.

 

Wij zijn dankbaar dat vier leden uit ons midden gezond en wel recent uit India zijn teruggekeerd. Op eigen initiatief en voor eigen rekening zijn zij afgereisd naar het gebied dat intensieve contacten onderhoudt met Stichting Pater Vos India. Diverse projecten werden bezocht en gesprek-ken vonden plaats over een verdergaande samenwerking in de toekomst. Hulde en dank voor Jeanne, Coby, Nico en Tiny.

Tenslotte wens ik U allen toe een gezegend kerstfeest en een

voorspoedig 2013.                                      

Willem Vergeer, Voorzitter.

 

KERSTWENS   UIT   INDIA   VOOR   U   ALLEN

 

Mogen de kaarsen

met Kerstmis

een gloed        

in uw hart verspreiden

van vrede en blijdschap

zoals alleen Kerstmis

dat kan geven

 

DANK AAN ONZE CONTACTPERSONEN

FR. SUDHIR BARA en FR. GREGORY TIGGA

 

EEN BIJZONDERE GEDENKEN

Nog vol van herinneringen gaan we naar het einde van 2012.

Het werd een bijzonder jaar in de contacten met India. We wisten al dat dit jaar de parochie Ginabahar de mijlpaal zou bereiken van de 100-jarige gedenkdag.  Ginabahar is de plaats waar onze dorpsgenoot Martien Vos zo lang  geleefd en gewerkt heeft temidden van de arme bevolking.

In zijn voetspoor gaat onze stichting verder om een steun te zijn voor zíjn volk.

De vraag bleef: Zouden ze in Ginabahar samen zoveel op kunnen brengen om er een feest van te maken?

Zeer zeker en zelfs meer dan dat: de uitnodiging kwam om dit eeuwfeest op 1 november mee te komen vieren. Het werd onvoorstelbaar!

Wat was hier keihard gewerkt aan de voorbereiding. Alles was gedaan om een feestelijk gedenken te organiseren, waardoor zelfs één dag niet genoeg was om alle facetten van 100 jaren aan bod te laten komen.  

Als startpunt werd op de vooravond van 1 november het werkelijk gedenken van 100 jaar geschiedenis onder de aandacht gebracht.

En we mochten erbij zijn, gedenken en meevieren, temidden van de dansende mensen, temidden van een bijzonder volk.

Het heeft ons diep geraakt en ons bewust gemaakt: hier ligt ons plan zoals Pater Vos destijds had:

Hier blijven we ons voor inzetten, deze mensen verdienen onze steun! 

 

ONZE REIS –  Tiny Vos, Coby Lange, Nico en Jeanne Brands

Mocht u eens denken om een reis naar India te maken, begin dan tijdig met de voorbereiding. Niet alleen de nodige injecties en medicijnen, maar ook de aanvraag voor een visum kost u werk en tijd. Voorheen één formulier vergezeld van een pasfoto, het bedrag en de aangetekende brief naar de Ambassade van India in Den Haag. Nu: een grotere pasfoto en een lange lijst met vragen, zelfs over je opa. Maar … veiligheid voor alles!

 

Een terugblik

Op 23 oktober vertrekken we zonder Harrie Jans van Schiphol via Parijs naar  India. Sr. Sophia wacht ons in Delhi op met de taxi. Het mobieltje brengt uitkomst: je vind  elkaar snel! Een hartelijk weerzien, compleet met een roos voor ieder en water! Indrukken volop: de drukte, het lawaai, wie durft hier te rijden?  In het Merici Convent in de wijk West Patel Nagar wacht ons heerlijke soep al is het al nacht. We zijn er! En morgen …..

 

Delhi – Raipur – Raigarh

Van Delhi met Air India  naar Raipur, hartelijke ontvangst door Fr. Sudhir en dan verder per trein.

Sjouwers dragen onze zware koffers op hun hoofd naar het perron, trap op trap af (geen duidelijke screens of borden, enkel kleine nummers). Respect voor de sjouwers,  wachten op de trein en dan een reis van  

5 uren ! Hier leer je geduld hebben. 

RAIGARH:

Een hartelijk weerzien van bekenden, waaronder Bisschop Paul Toppo en veel priesters van het Bisschopshuis.

We verblijven in het Diocesan Social Centre, waar Fr Benedict de scepter zwaait. Het doel van het Centrum is de bevolking door ontwikkelingsactiviteiten en trainingen bewustwording te leren over hun leven in rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede en vrijheid, ongeacht kaste, geloofsovertuiging of taal. De missie:

minderbedeelden, vooral vrouwen, Tribalen, Dalits (meest achtergestelde groep), landlozen en werkelozen te leren sociaal, economisch en politiek zelfstandig in het leven te staan.

 

BEZOEK AAN DE PROJECTPLAATSEN

KHARSIA:

 

Fr. Sudhir was jaren geleden de directeur van het scholen-

complex in Kharsia en vroeg hulp  voor  de school, het lerarenverblijf en de mooie kerk. Het is ongelooflijk wat hier tot stand is geko-men. En het bouwen gaat nog steeds door.

Een mooi  resultaat van het goede onderwijs hier toont Pinky, het  destijds verlegen lievelingetje van Coby, die dankzij extra steun van sponsors uit Nederland naar school kan en nu in perfect Engels ons vertelt hoe het met hun gezinnetje gaat en waar ze mee bezig is.   Ook hier is duidelijk: Onderwijs is de eerste weg naar verbetering van leven.

LARIPANI: het is wonderlijk te zien  wat hier gecreëerd is. Tijdens ons vorige bezoek zagen we een pastorie, waar veel internaatskinderen alle ruimten gebruikten om hun slaapplaatsje te vormen. Buiten was een strooien dak op palen om samenkomsten en kerkdiensten te houden.

Nu prijkt hier de multifunctionele hal, die goed gebruikt wordt en waar de schoolkinderen ons trakteren op een hartelijk welkom met een speech, zang en dans. De meest duidelijke reactie geeft het gezicht van de parochiepriester weer, voorheen heel zorgelijk, nu de ‘big smile’ om het prachtige gebouw, dat door onze stichting in samenwerking met NCDO en Wilde Ganzen is gerealiseerd.

 

Bezoek aan de school van TARAGARH, een juweel!

Rotary Schaijk – Land van Ravenstein  zorgde samen met Wilde Ganzen, NCDO, Vastenaktie en Stichting Pater Vos India dat deze school gebouwd kon worden. Wat een vooruitgang. Dit zal de bevolking van deze streek ten goede komen in hun poging hoger op te komen.    

          

KANSABEL

Fr. Victor Panna maakte de plannen, vroeg Zusters naar Kansabel te komen, liet een loods ombouwen tot hostel/internaat, vroeg hulp aan onze Stichting, die met Edukans/Impulsis een schitterend resultaat boekte. Er wordt druk gebouwd aan de uitbreiding van de school.  De hostelkinderen zijn onder de hoede van Sr. Imelda in goede handen met een bijzonder dagprogramma met veel tijd voor studie en zelfontwikkeling.       

                           

HET  EEUWFEEST  IN  GINABAHAR          

Het team, dat het grote eeuwfeest voorbereidde en gestalte gaf, verdient een groot applaus. Ze hebben alles en alles gedaan voor het welslagen.

Op de gedenkplaats, waar de eerste missionaris Cyril van den Driessche S.J.  (1867-1936) in 1912 zijn tent plaatste, 

zijn missiewerk begon en  in 1915 de eerste school liet bouwen, wordt op 31 oktober het beeld geëerd met slingers en wierook door de kardinaal en drie bisschoppen.

 

De grootse Jubileumviering 1 nov.  2012:

Danseressen gevolgd door de Kardinaal, de 3Bisschoppen, deProvinciale Overste van de Jezuïeten en talrijke priesters  temidden van

15.000 aanwezigen! Het is een dag voor de hele

gemeenschap.

Wij kregen de kans om erbij te zijn.      Indrukwekkend !!!       

 

PROJECTEN DIE DE AANDACHT VRAGEN

 

Parochiemuur Jurodanr                                                                         5.500,00

Leermiddelen/meubilair  School Ginabahar                                           €   5.500,00

Nieuwbouw School Bairdih (samen met Wilde Ganzen )                         25.000,00

Aanvraag voor school Jamchuan is onderweg                                        11.000,00

 

 

Als een mens zich zelf kan geven,          

Als hij kans ziet om te leven,

Dan staat alles even stil.

Is er tijd om eens te kijken naar

Wat onbekend nog leek.

 

Waar een mens schreeuwt om erkenning,

Waar hij zoekt naar zijn bestemming,

Daar ontstaat, voor ons een kans.

Kan een stem, een woord, een hand, een blik,

Dat teken zijn van licht in duisternis.

Reik hem dan de hand, geef hem ook een kans,

Om verder te gaan, naar een nieuw bestaan.

Geef de mensen hoopop een nieuw begin.

 

 

 

HARTELIJK DANK

voor uw aandacht voor onze stichting.

In het bijzonder danken wij degenen, die ons steunden

waardoor directe hulp geboden kon worden aan  India

 

Wilt u de projecten van Stichting Pater Vos steunen:

Bankrekening nr. 14.63.37.573

t.n.v. St. Pater Vos India   Schaijk

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de projecten

 

 

Bestuur: Willem Vergeer, Tiny v.d. Bogaart, Nico Brands,

                                   Tiny Vos, Jeanne Brands

 

Raad van Advies: Doortje Bekkers, Ingrid v.d. Burgt, Wim van   Druten, 

    Alda Lange, Coby Lange, Huub Stoltz