JAARREKENINGEN

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Wie had er in januari 2020 kunnen bedenken wat ons allemaal te wachten zou staan. Met goede moed zijn we aan het nieuwe jaar begonnen, Het jaar waarin we ons 25 jaar bestaan zullen mogen vieren en waarbij een werkgroep al volop aan het werken is om op zaterdag 19 september, precies op de dag dat onze stichting 25 jaar geleden is opgericht, voor onze donateurs en begunstigers een mooie en informatieve dag te geven. 

Onze vertegenwoordiger in India Fr. Sudhir Bara is bereid gevonden om op die dag vanuit India aanwezig te zijn en te komen vertellen welke steun onze stichting geeft aan de beide bisdommen in India. Door de Coronamaatregelen is reizen erg aan banden gelegd en was het niet verantwoord dat Fr. Sudhir naar Schaijk kwam.

Bijzonder blij was men in India voor de steun die wij hebben gegeven voor de mensen in de parochie van Fr. Sudhir. Daar zijn veel dagloners en door de pandemie Covid 19 zijn deze mensen van de ene dag op de andere werkloos en hebben in het geheel geen inkomen en krijgen van niemand steun.

Onze stichting heeft gezien deze situatie een bedrag groot € 4.200,00 beschikbaar gesteld dat er rijst en daal gekocht kon worden om deze mensen te helpen deze moeilijke tijd door te komen.

Door hevige regenval is het toiletgebouw bestemd voor de pastorie in zijn geheel weggespoeld.

Noodzakelijk is dat er een nieuw toilet komt. Hiervoor heeft onze stichting een bedrag van 

€ 1.750,00 beschikbaar gesteld.

Doordat de koeien vrij mogen rondlopen is het nodig dat de moestuin ommuurd is zodat zij toch de groente kunnen kweken.

Verder is het noodzakelijk dat ook de kerk, pastorie en school beschermd zijn voor ongure personen van buiten. Daarom is besloten om een bedrag van € 18.745,00 beschikbaar te stellen voor de bouw van een muur rond erf en tuin.

Nu fr. Sudhir parochiepriester is van een grote parochie en dus veel meer moet reizen is hem een auto ter beschikking gesteld en de kosten hiervoor bedragen € 15,000,00.

Fr. Benedict Toppo, parochiepriester, van  de parochie Kotba is zeer geholpen met onze steun van € 500,00 voor de aankoop van zaaigoed voor zijn tuin.

Ook dit jaar hebben wij van de MOV Schaijk-Reek een mooie gift ontvangen van                                     € 1.500,00 Hiervoor onze hartelijke dank.

Onder prachtige weersomstandigheden hebben we dit jaar de Pater Vos wandeltocht kunnen realiseren. Onder leiding van de wandelsportvereniging Ons Genoegen hebben we de tocht op 10 oktober kunnen houden. De netto opbrengst was groot  € 2.035,00.

Binnen het bestuur is een wisseling gekomen. Na een periode van bijna 20 jaar heeft Jeanne Brands besloten zich terug te trekken uit het bestuur. Zij heeft dit besluit zeer overwogen genomen. In onze herdenkingsbijeenkomst van 19 september hebben we haar uitbundig bedankt voor haar tomeloze inzet en haar bijdrage voor de nieuwsbrief.

Ook de correspondentie met India was bij haar in vertrouwde handen.    

 

JAARREKENING 2020

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar geworden. De zoektocht naar een nieuw bestuurslid en beoogd voorzitter hebben we positief kunnen afronden. Theo van de Steen wonende te Schaijk aan de Kruilier no 11 heeft toegezegd dat hij de functie van voorzitter op zich neemt.

De contacten met de beide bisdommen in India zijn goed. De bisschoppen Paul Toppo en Emanuel Kerketta zijn op ad-limina bezoek geweest in Rome en bij deze reis hebben ze ook afspraken gemaakt in Aken bij Missio. Dan is Schaijk niet zo ver weg en de beide bisschoppen zijn ook in Schaijk geweest en hebben gelogeerd bij Nico en Jeanne Brands.                                  Dit waren mooie dagen en we hebben met hen de gang van zaken in India kunnen bespreken.

De beide bisschoppen brachten een project mee en deze zullen worden besproken in onze vergadering van de stichting.

Bisschop Kerketta hebben we begeleid naar Aken en Bisschop Toppo hebben we opgehaald op het station in Den Bosch. Bisschop Toppo heeft vanuit Schaijk een bezoek gebracht aan Lourdes. De reis hebben wij voor hem geregeld.

Voor de aankoop van computers voor een school in Kunkuri hebben we een bedrag beschikbaar gesteld van € 4.000,00.

Voor het bisdom Raigarh voor de bouw van een hostel hebben we € 22.000,00 beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 15.000,00 is naar de rekening van de bisschop overgeboekt. Het tweede  bedrag van ongeveer € 7.000,00 zal op een later tijdstip beschikbaar komen na een tussenrapportage over de voortgang van het project.

 Met veel inzet en plezier hebben we medegewerkt samen met EOF,  Stimiro en stichting             Oost Europa om de Nieuwjaarsduik bij Camping Hartje Groen mogelijk te maken. De opbrengst wordt verdeeld onder de vier stichtingen.

 Samen met Wilde Ganzen hebben we in 2018 een project voorbereid voor de bouw van een lerarenverblijf in Gharghoda. Een project van ruim 31.000,00 euro waarvan de Wilde Ganzen het een derde gedeelte voor haar rekening neemt. Ook de stichting New Life neemt een bedrag van  € 8.700,00 voor hun rekening en het overige bedrag groot € 12.020,00  is door onze stichting bij elkaar gebracht en het overige gedeelte is door de Wilde ganzen bijgedragen.                              Met de bouw zijn zij inmiddels gestart.

Voor de aankoop van 100 bankjes en tafels voor de leerlingen in Gharghoda. De kosten ad            € 2.300,00 zijn door de stichting New Life via onze rekening betaald. Van dit project hebben we een verslag mogen ontvangen.

Fr. Sudhir Bara heeft voor 2 waterputten in Birsingha en Khamhar een verzoek gedaan voor de realisatie van 2 putten. De betaling van € 5.988,00 is gedaan. Het verslag van deze 2 putten zal in 2020 worden gedaan.

Fr. Sudhir geeft aan dat in zijn nieuwe parochie Dharamchaigarh grote problemen zijn om voldoende goed water op te pompen. Een nieuwe pomp slaan zal de oplossing zijn.

Voor dit project hebben we €  3.300,00 beschikbar gesteld.

Tijdens een bijeenkomst met de werkgroep MOV Schaijk-Reek hebben we een donatie mogen ontvangen groot €  1.500,00.

Onder mooie weeromstandigheden hebben we ook dit jaar op 12 oktober de

Pater Vos wandeltocht mee helpen organiseren. De wandelsportvereniging Ons genoegen neemt het grootste gedeelte van de organisatie voor haar rekening. De netto opbrengst van de wandeltocht bedroeg € 1.794,80. 

De kerstactie in de maand december op onze beide basisscholen was wederom goed opgezet. De Schaijkse stichtingen welke werken voor de arme bevolkingsgroepen hebben goed hun best gedaan. Hiermede krijgen de vier stichtingen onder de Schaijkse inwoners immers een grotere bekendheid.

In 2019 hebben we 6 maal met het bestuur vergaderd. Daarnaast is het bestuur samen met de Raad van Advies eveneens 6 keer bij elkaar geweest. Voor de organisatie van de Pater Vos wandeltocht is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest samen met wandelclub Ons Genoegen.

Er is een commissie in het leven geroepen om het 25 jarig bestaan van onze stichting te organiseren op 19 september 2020. Deze heeft 5 keer vergaderd. Het programma komt er goed uit te zien.

JAARREKENING 2019

JAARVERSLAG 2018

Het jaar 2018 is een jaar geworden van overleg en zoeken naar een nieuwe voorzitter en bestuur voor onzeStichting. Inmiddels hebben we enkele mensen benaderd die hun medewerking hebben toegezegd.

Vanuit het huidige bestuur, maar zeker ook van onze nieuwe kandidaat bestuurders mogen we stellen dat we er samen uit zullen komen en dat we kunnen zeggen dat we in onze missie zullen slagen.

 De contacten met de beide bisdommen in India, Bisdom Jasphur en Bisdom Raigarh zijn goed. In 2017 hebben we ons ingespannen om voldoende middelen te vergaren om het 2e gedeelte van de nieuwbouw van de school in Lailunga te kunnen realiseren. Het eerste gedeelte is keurig afgewikkeld en ook Wilde Ganzen heeft het project positief afgesloten.

We hadden dit jaar meer projecten verwacht, maar het is gebleven bij 2 en beiden voor waterputten: en wel een waterput in Jamchuan in het bisdom Jasphur waarvan de kosten     € 2.316,00 hebben bedragen.   Na overboeking stond dit bedrag binnen 4 dagen op de rekening bij de bisschop.

Van dit project hebben we al een keurig verslag van de parochiepriester ontvangen.

 Het 2e project is eveneens van het bisdom Jasphur in de plaats Banspatra.    De kosten van deze put bedroegen € 2.300,00. Ook dit bedrag stond snel op de rekening van de bisschop en er is een mooi verslag van gemaakt.

 Het Bestuur heeft  7 maal vergaderd en samen met de Raad van Advies  6 maal. Daarnaast zijn er commissie bijeenkomsten geweest voor de voorbereiding van de wandeltocht in oktober; hiervoor is de werkgroep 4 maal bij elkaar geweest. De opbrengst van de wandeltocht bedroeg netto      € 1.930,79

Van de gemeente Landerd hebben we ook dit jaar weer een mooi subsidiebedrag mogen ontvangen groot €  1.429,24

 Tijdens een bijeenkomst met de werkgroep MOV Schaijk-Reek werd door de voorzitter van de MOV een cheque overhandigd van                €  1.500,00.

 Tiny Vos en Doortje bekkers hebben zich ook dit jaar zich volledig ingezet voor een kienmiddag met mooie prijzen welke zijn geschonken door de winkeliers en bedrijven van Schaijk. De opbrengst bedroeg     €  1.119,20.

 De kerstactie op de beide basisscholen en de Nieuwjaarsduik op Hartje Groen aan de Udensedreef van Schaijk, waren twee mooie projecten welke we samen hebben gedaan met de stichtingen Oost Europa, Stichting Roemenie, EOF voor Ghana en onze stichting.

 Van de Stichting New Life hebben we een heel mooie donatie ontvangen groot

€ 10.771,82. Dit bedrag is bestemd voor de aankoop van schoolbankjes en tafeltjes groot €  2.300,00. Het overige bedrag zal besteed worden aan de nieuwbouw voor het lerarenverblijf in Gharghoda,

 Uit de nalatenschap van oud voorzitter Willem Vergeer hebben we een prachtige donatie mogen ontvangen groot €  15.000,00.

 Naast de inspanningen voor het vinden van een nieuwe voorzitter en bestuursleden kunnen we zeggen dat we een mooi jaar achter de rug hebben. We hebben geholpen in diverse projecten waar onze hulp werd  gevraagd en we hebben kunnen sparen voor de bouw van een lerarenverblijf in Gharghoda. Op het eind van 2018 hebben we de noodzakelijke goedkeuring gekregen van Wilde Ganzen en is de betaling begin 2019 gedaan groot € 20.720,70.

 Schaijk, juni 2019

 

JAARREKENING 2018